Statuss:
Noslēdzies
 • Projekts Nr. 2019-1-LV01-KA101-060112
 • Ieviešanas laiks: 01.08.2019.-30.09.2020 (pagarināts līdz 30.09.2021.)
 • Projekta mērķis: Izglītības iestāžu pedagogu, interešu izglītības skolotāju, metodiķu un klases audzinātāju profesionālā pilnveide, lai attīstītu daudzveidīgu (dažādām interesēm, dažādiem mācīšanās līmeņiem) un kvalitatīvu izglītības saturu skolās, uzlabojot izglītības procesa vadību, palielinot skolu konkurētspēju un prestižu un uzlabojot skolu nākotnes absolventu prasmes
attels

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts "Izglītoti pedagogi mūsu nākotnei" (proj.Nr. 2019-1-LV01-KA101-060112)). Projektu finansē Eiropas Savienība. 

 • Pilnveidot mācību un interešu izglītības programmas
 • Pedagogu kompetenču attīstīšana jaunā izglītības standarta ieviešanai
 • Izstrādāt ieteikumus, darba plānus atbalstošas vides nodrošināšanai
 • Uzlabot izglītības iestāžu personāla izglītības procesa vadības prasmes

Sadarbības partneri: Svētes pamatskola, Staļģenes vidusskola, Elejas vidusskola, Kalnciema pagasta vidusskola, Kalnciema vidusskola, Vircavas vidusskola, Kalnciema PII Mārīte, Šķibes pamatskola, Sesavas pamatskola, Vilces pamatskola

 • Dalībnieku atlase dalībai strukturētos kursos ārzemēs;
 • Angļu valodas un vācu valoda nodarbības, lai atsvaidzinātu svešvalodu zināšanas, apgūtu terminoloģiju;
 • Mācību procesa vērošana 2 dažādās izglītības iestādēs Vācijā, pieredzes apmaiņa, iepazīšanās ar mācību vidi, materiāliem;
 • Strukturēto kursu “STEM un programmēšanas mācīšana izmantojot Arduino”, “Radošums un kritiskā domāšana”, “Daudzveidīga klase”, “Drāma izglītībā”, “Pamatskolas izglītība Lielbritānijā – kvalitatīvas pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšana”
 • Mobilitātes pēcpasākumi (izvērtēšana, atskaites, kursos gūto zināšanu un pieredzes izplatīšana skolas un novada mērogā);
 • Iegūto zināšanu un pieredzes adaptācija izglītības iestādes vajadzībām;
 • Dalīšanās pieredzē ar adaptācijas rezultātiem - prezentācijas pedagogu sanāksmēs un radošajās darbnīcās, pašvērtējuma veikšana.

Projekta ietekmē tiks veikti pasākumi, lai dažādotu izglītības piedāvājumu, veidotu to kvalitatīvāku un inovatīvāku. Tādā veidā padarot pašvaldības izglītības piedāvājumu konkurētspējīgāku un paaugstinot projektā iesaistīto skolu prestižu. Savukārt audzēkņos un darbiniekos paplašinot redzesloku, piedāvājot turpmākajā darbībā starptautisko dimensiju.

Projekta koordinators: 

Lelde Šantare

Izglītības projektu vadītāja
lelde.santare [at] jelgavasnovads.lv