Statuss:
Noslēdzies
 • Projekts Nr. 2017-1-LV01-KA102-035287
 • Ieviešanas laiks: 01.12.2017.-31.07.2019.
 • Projekta mērķis: Paaugstināt skolas iespējas, prestižu un starptautisko Eiropas dimensiju, lai skolas profesionālās izglītības programmas "Restaurācija", "Augkopība" un "Autotransports"  atbilstu darba tirgus prasībām Eiropā un citviet pasaulē; ar starptautisku prakšu palīdzību atbalstīt profesionālo izglītības programmu "Restaurācija", "Augkopība" un "Autotransports" audzēkņu zināšanu un prasmju apguvi, lai uzlabotu nodarbinātību un viņu personīgo attīstību un pilnveidošanos; veikt skolas pedagoģiskā personāla profesionālo pilnveidi, lai ieviestu un attīstītu duālo profesionālo izglītības sistēmu un uzlabotu mācīšanās kvalitāti/zināšanas profesionālās izglītības programmās "Restaurācija" un "Augkopība"; uzlabot projekta dalībnieku svešvalodas zināšanas (angļu) un iepazīties ar dažādu valstu īpatnībām.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 profesionālās izglītības sektora mobilitātes projekts “Jaunu iemaņu praktizēšana starptautiskā vidē” (Nr.2017-1-LV01-KA102-035287). Projektu finansē Eiropas Komisija

attels

Projekta vadošais partneris: Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

Sadarbības partneri: Berlīnes Būvniecības industrijas Profesionālās attīstības izglītības serviss Vācijā, Eiropas Projektu Attīstības organizācija (EPD - European Projects Development Unipessoal Lda) Portugālē, TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. Spānijā

 • Projekta sagatavošanās vizītes pie sadarbības partneriem;
 • Nolikuma, vērtēšanas kritēriju izstrāde, komisijas izveide dalībnieku atlasei;
 • Sagatavošanās pasākumu nodrošināšana un stažēšanās organizēšana programmas „Augkopība” 5 audzēkņiem profesionālā izglītības iestādē Spānijā un mobilitāte 1 pedagogam, pēcpasākumu nodrošināšana;
 • Sagatavošanās pasākumu nodrošināšana un stažēšanās organizēšana programmas “Restaurācija” 12 audzēkņiem profesionālā izglītības iestādē Vācijā un mobilitāte 2 pedagogiem, pēcpasākumu nodrošināšana;
 • Sagatavošanās pasākumu nodrošināšana un stažēšanās organizēšana programmas “Autotransportsa” 6 audzēkņiem profesionālā izglītības iestādē Portugālē un mobilitāte 1 pedagogam, pēcpasākumu nodrošināšana;
 • Pedagoģiskā personāla apmācības ārzemēs;
 • Publicitātes pasākumi, radošās darbnīcas, meistarklases;
 • Projekta noslēguma konference.

Projekta ietekme: Ietekme uz audzēkņiem: iniciatīvas un uzņēmējdarbības iepazīšana, attīstība un pilnveidošanās; mācību sekmju uzlabošanās; nodarbinātības un karjeras iespēju uzlabošanās; motivācija dzīvē tiekties pēc labākā gan izglītībā, gan darba jomā; svešvalodas prasmju uzlabošanās; Eiropas Dimensijas, starpkultūras izpratnes uzlabošanās; aktīvāka sabiedriskā līdzdalība; izpratnes veicināšana par Eiropas programmām un ES vērtībām; motivācija dzīvē tiekties pēc labākā gan izglītībā, gan darba jomā; absolventu iespēja atrast darbu atbilstoši savai kvalifikācijai.

Ietekme uz personālu: izpratnes veicināšana par sociālo, kulturālo un valstu daudzveidību un īpantībām - tolerances veicināšana; ar profesionālo profilu saistīto iemaņu attīstība un pilnveidošanās; plašāka izpratne par praksi, politiku un izglītības sistēmām Spānijā, Portugālē un Vācijā; darba kvalitātes uzlabošanās, apmācības sasaiste ar darba tirgu un tehnoloģisko jauninājumu izzināšana un pielietošana; svešvalodas prasmju uzlabošanās; palielināts atbalsts mācību apguvēju mobilitātes pasākumiem un to veicināšana; lielākas iespējas nākotnē profesionālajai un karjeras attīstībai; motivācija jaunās pieredzes nodošanai audzēkņiem.

Ietekme uz skolu: jauns veids kā darboties savu mērķgrupu interesēs, nodrošinot mūsdienīgākas, darba tirgum atbilstošākas programmas audzēkņiem, pedagogu kvalifikācijas uzlabošanās, uzlabotas metodes un prakse profesijas apgūšana; palielināta spēja darboties starptautiskā līmenī - nostiprināta sadarbība ar partneriem no Spānijas, Portugāles un Vācijas, lielāku finanšu resursu piešķiršana projektu organizēšanai, ES projektu sagatavošanas, īstenošanas un pēcuzraudzības prasmes un kvalitātes uzlabošanās; mūsdienīgāka, dinamiskāka, apņēmīgāka un profesionālāka vide skolas iekšienē - gatavība integrēt labo praksi un jaunas metodes ikdienas darbā, savu darbinieku profesionālās attīstības stratēģiska plānošana, ņemto vērā individuālās vajadzības un skolas attīstības mērķus; skolas prestiža un atpazīstamības veicināšana Latvijas un ārzemju kontekstā.

Projekta koordinators: 

Lelde Šantare

Izglītības projektu vadītāja
lelde.santare [at] jelgavasnovads.lv