Statuss:
Noslēdzies
  • Projekts Nr. 19-06-A00702-000028
  • Īstenošanas periods: 03.07.2019. – 24.12.2019.
  • Projekta mērķis: veikt Jelgavas novada lauku ceļu pārbūvi, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
attels

Projekta kopējās izmaksas 1 670192.80 EUR, kur

  • ELFLA finansējums – 1 297 000.00  EUR
  • pašvaldības finansējums – 373 192.80 EUR

Projektā ir paredzēts veikt pārbūvi sekojošos objektos: 

  • "Jelgavas novada pašvaldības Līvbērzes pagasta ceļa "Bāči - Jānīšu karjeras Nr.32" pārbūve 1,77 km";
  • "Jelgavas novada pašvaldības Sesavas pagasta ceļa "Mednieki - Dravnieki Nr.8" pārbūve 1,62 km";
  • "Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta ceļa "Purmaļu ceļš Nr.32" pārbūve 1,2 km".

3 ceļu posmiem ceļu būvprojektu izstrāde (ietverot inženierizpēti), būvuzraudzība , autoruzraudzība un būvniecība.

Uzlabojot Jelgavas novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem pieejamās infrastruktūras kvalitāti, pašvaldība ik gadu veic ielu un ceļu sakārtošanas darbus. Starp šī gada lielākajiem projektiem noteikti jāpiemin lauku ceļu pārbūves projektu, kā rezultātā būtiski uzlabosies piecu ceļu tehniskais stāvoklis, nodrošinot novecojušās ceļu virskārtas demontāžu un jaunas pamatkārtas un virskārtas izbūvi, tāpat arī meliorācijas sistēmu pārbūvi, grāvju rakšanu un pārtīrīšanu. Būvprojektu tāmes paredz veikt arī ceļiem piegulošās teritorijas labiekārtošanu - veco koku un krūmu izzāģēšanu, kā arī apzaļumošanu un nogāžu nostiprināšanu.

Jelgavas novada pašvaldībā ceļi ir būvēti 20.gadsimta sešdesmitajos līdz astoņdesmitajos gados pēc toreiz spēkā esošajiem normatīviem, bet mūsdienu tirgus nepieciešamība, kā arī Eiropas Savienības prasības nosaka vajadzību pēc attiecīgi 11,5t ass slodzes un 44t kopējās kravas transporta slodzes. Tā rezultātā atsevišķos posmos ir izveidojusies situācija, ka ceļu kvalitatīvu uzturēšanu ar vienkāršām remonta metodēm vairs nav iespējams nodrošināt. Pie esošās situācijas nepietiekamā autoceļu uzturēšanas un attīstības finansēšanas līmeņa, pieaugot satiksmes intensitātei un smagsvara transportlīdzekļu īpatsvaram, notiek pastāvīgs autoceļu tīkla sabrukuma process.

Plānots, ka projekta rezultāti pozitīvi ietekmēs ne tikai iedzīvotāju pārvietošanās kvalitāti, bet arī vairāk kā 15 novada uzņēmēju saimnieciskajai darbībai nepieciešamās ceļu infrastruktūras uzlabošanos. Jāsaprot, ka vairums pašvaldības ceļu ir būvēti 20.gadsimta sešdesmitajos līdz astoņdesmitajos gados, atbilstoši tā laika tehniskajām prasībām, līdz ar to, mainoties transporta pārvadājumu specifikai, vienkāršas remonta metodes kļūst neefektīvas, uzturot mūsdienu intensīvajai auto transporta plūsmai un smagsvara transportlīdzekļu īpatsvaram atbilstošu ceļu kvalitāti. Jomas profesionāļi atzīst, ka bieži vien nolietoto ceļu posmu uzlabošanai gan finansiāli, gan tehniski labākais risinājums ir pārbūve, kas tiks īstenota arī konkrētā projekta gaitā. Jāpiebilst, ka plānoto darbību pamatojums izriet no Jelgavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2033. gadam un Jelgavas novada attīstības programmas 2017. – 2023. gadam. Projekta iecere atrunāta arī Jelgavas novada pašvaldības uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstības vadlīnijās

Ceļu infrastruktūras attīstība ir viena no Jelgavas novada pašvaldības prioritātēm, tāpēc, apzinoties būvniecības nozares augsto izmaksu līmeni, novads ik gadu aktīvi iesaistās Eiropas fondu finansējuma apgūšanas procesā. Iepriekš, kvalitatīvi īstenojot projektam “Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” piešķirto finansējumu 4 000 000 eiro apmērā, tika veikta 8 novada lauku ceļu pārbūve, savukārt šogad pašvaldībai piešķirtais ELFLA finansējums - 1 297 000 eiro apmērā ir kā papildu finansējums, atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 559 Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 18. augusta noteikumos Nr. 475 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā". Līdz ar to divu gadu laikā pašvaldībai piešķirtais ELFLA finansējums 5 297 000 eiro apmērā būs ieguldīts visos Jelgavas novada pagastos, katrā no tiem pārbūvējot pa vienam ceļam. 

Projekts “Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve 2.kārta”, Nr. 19-06-A00702-000028 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Projekta koordinators: