Statuss:
Noslēdzies

Finansējums vienam projektam ir 750,00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro, 00 centi). Projektu pieteicēji var ieguldīt savu līdzfinansējumu, tas var tikt novērtēts kā materiālais ieguldījums.

Konkursa mērķis sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un teritorijas sakopšanā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, iesaistoties sabiedrībai derīgā darbā. Veicināt sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

Konkursam kopējais paredzētais finansējums 2018. gadā ir 23 000,00 EUR, t.sk. naudas balva labākajiem projektiem 300,00 EUR

Projekts jāīsteno Jelgavas novada teritorijā un ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Jelgavas novada iedzīvotājiem.

Projektu pieteikumu iesniegšana no 2018.gada 5. marta līdz 2018.gada 6. aprīlim plkst. 15.00.

Projektu īstenošanas periods no 2018.gada 7. maija līdz 2018.gada 30. septembrim.

Projektu īstenošanas un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanas termiņš ir 2018.gada 12. oktobris (ieskaitot).