Statuss:
Noslēdzies
  • Projekts Nr.15-06-A00403-000038
  • Īstenošanas periods: 18.12.2015. -  30.09.2016.
  • Projekta mērķis: uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.
attels

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

 

Projektā “Jelgavas novada Platones pagasta meliorācijas sistēmas attīstība” tiks veikta meliorācijas sistēmas rekonstrukcija Platones pagasta „Poķu ielas ceļa grāvī” un „Plēpju ielas ceļa grāvī, tiks uzlabots melioratīvais stāvoklis aptuveni 10 ha lauksaimniecības zemēs.

Projekta kopējās izmaksas – 116836.13 EUR
Projekta attiecināmās izmaksas – 39342.60 EUR
Publiskais finansējums – 35408.34 EUR
Pašvaldības finansējums – 81427.79 EUR

Projekta koordinators: