Statuss:
Īstenošanā
 • Projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001
 • Īstenošanas laiks: 01.01.2017.-31.12.2022.
 • Projekta mērķis: pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi” 

attels

Projekta īstenotājs - Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

Projekta finansējuma avots: Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums.

Nodarbinātajiem pieejamie izglītošanās veidi: 

 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve

 

 • mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana pašvaldības teritorijā

 • nodarbināto iedzīvotāju informēšana par karjeras konsultanta pakalpojumiem

 • nodarbināto iedzīvotāju vecumā no 25 gadiem informēšana un iesaiste projektā

 • strādājošie vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam

 • strādājošie ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

 • priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums
 • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas
 • pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās
 • karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
 • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

Jānis Erno

Projekta pieaugušo izglītības koordinators
janis.erno [at] jelgavasnovads.lv

Projekta koordinators:

Gatis Kasparinskis

Starptautisko projektu vadītājs
gatis.kasparinskis [at] jelgavasnovads.lv