Statuss:
Noslēdzies
 • Projekts Nr. 2018-LV01-KA101-046779
 • Ieviešanas laiks: 06.08.2018.-30.05.2020.
 • Projekta mērķis: Izglītības iestāžu administratīvā personāla, metodisko apvienību vadītāju un atbalsta personāla profesionālā pilnveide, lai attīstītu daudzveidīgu (dažādām interesēm, dažādiem mācīšanās līmeņiem) un kvalitatīvu izglītības saturu skolās, palielinot skolu konkurētspēju un prestižu  un uzlabojot skolu nākotnes absolventu prasmes.
attels

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 skolas izglītības sektora mobilitātes projekts “Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide kvalitatīva izglītības satura nodrošināšanai” (Nr. 2018-LV01-KA101-046779). Projektu finansē Eiropas Komisija.

 1. Uzlabot mācību priekšmeta saturu;
 2. Pilnveidot mācību programmas;
 3. Uzlabot izglītības iestāžu un metodiskā personāla vadības prasmes.

Projekta vadošais partneris: Jelgavas novada pašvaldības izglītības pārvalde

Sadarbības partneri: Elejas vidusskola, Kalnciema pagasta vidusskola, Līvbērzes pamatskola, Staļģenes vidusskola, Svētes pamatskola, Šķibes pamatskola, Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola.

 • Dalībnieku atlase dalībai strukturētos kursos ārzemēs;
 • Angļu valodas nodarbības, lai atsvaidzinātu angļu valodas zināšanas, apgūtu terminoloģiju;
 • Strukturēto kursu ""Projekta un kompetenču pieeja mācību saturā: inovatīvas metodes un rīki", " "Klases vadības risinājumi skolotājam: jaunas metodikas, efektīvas motivācijas, sadarbības un novērtēšanas stratēģijas", ""Profesionālā orientācija izglītībā", "Muzeja pastaiga: vietējās vēstures integrēšana mācību stundā" apmeklēšana;
 •  Mobilitātes pēcpasākumi (izvērtēšana, atskaites, kursos gūto zināšanu un pieredzes izplatīšana skolas un novada mērogā);
 •  Iegūto zināšanu un pieredzes adaptācija izglītības iestādes vajadzībām;
 • Dalīšanās pieredzē ar adaptācijas rezultātiem - prezentācijas pedagogu sanāksmēs un radošajās darbnīcās, pašvērtējuma veikšana.

Projekta rezultātā novadā tiks izstrādāti ieteikumi un priekšlikumi strukturēto kursu laikā apgūto paņēmienu un metožu pārnesei novada izglītības iestāžu mācību satura uzlabošanai:  profesionālās orientācijas un uzņēmējdarbības prasmju veicinošu paņēmienu iekļaušanai mācību saturā jebkura mācību priekšmeta programmā; lokālā kultūrvēsturiskā mantojuma un lokālpatriotisma veicinošu paņēmienu iekļaušanu mācību saturā jebkura mācību priekšmeta programmā; klases vadība, īstenojot individualizētu mācību procesu un kompetencēs balstītu izglītību. Kā arī tiks izstrādāti materiāli, lai apgūtos paņēmienus un metodes ieviestu mācību stundā.

Projekta ietekmē tiks veikti pasākumi, lai dažādotu izglītības piedāvājumu, veidotu to kvalitatīvāku un inovatīvāku. Tādā veidā padarot pašvaldības izglītības piedāvājumu konkurētspējīgāku un paaugstinot projektā iesaistīto skolu prestižu. Savukārt audzēkņos un darbiniekos paplašinot redzesloku, piedāvājot turpmākajā darbībā starptautisko dimensiju.

Projekta koordinators: 

Lelde Šantare

Izglītības projektu vadītāja
lelde.santare [at] jelgavasnovads.lv