Jelgavas novada pašvaldība, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu, paziņo, ka 2023.gada 28.decembrī Jelgavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (protokols Nr.28/2023) “Par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (Jaunkalniņi, Brankas, Cenu pag.)”.

Foto

Detālplānojuma teritorijas novietojums Branku ciemā (avots: www.kadastrs.lv)

Publiskā apspriešana notiks no 2024.gada 15.janvāra līdz 2024.gada 12.februārim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2024.gada 29.janvārī plkst. 17.00.  Sanāksme tiks organizēta klātienē, Lielā ielā 5/7, Jelgavā, LV-3001, 5.stāvā, sanāksmju telpā. Ierodoties uz sanāksmi, lūdzam, sazināties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projekta dokumentiem var iepazīties:

Izdrukas veidā:

 • Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvaldē (Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018), darba laikā;

Elektroniskā veidā:

 • valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26994.
 • Ozolnieku pagasta valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018).

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu ir pieejams Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē zem sadaļas Plānošanas dokumenti/Jelgavas novads/Detālplānojumi/Publiskā apspriešana.

 Rakstiski priekšlikumi par detālplānojuma projektu iesniedzami līdz 2024.gada 12.februārim (ieskaitot):

 • Jelgavas novada pašvaldībai (Pasta iela 37, Jelgava, Latvija, LV-3001), nosūtot tos pa pastu (iesniegumam jābūt noformētam atbilstoši Iesniegumu likumā noteiktajām prasībām) vai elektroniski parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu un iesūtot uz e-pasta adresi: dome@jelgavasnovads.lv (iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, kontaktinformācija, bet juridiskām personām jānorāda nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija);
 • valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis.

Personas, kurām rodas jautājumi par publiskajai apspriešanai nodoto detālplānojuma projektu, aicinām vērsties pie detālplānojuma izstrādes vadītājas Kristas Tumovas (e-pasts krista.tumova@jelgavasnovads.lv; mob.22334212), iepriekš piesakot apmeklējuma vizīti.

Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai par detālplānojuma turpmāko izstrādes procesu vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā  https://geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv

Jelgavas novada pašvaldība, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu un 109.1.apakšpunktu, paziņo, ka 2023.gada 28.jūnijā Jelgavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.15 (protokols Nr.15/2023) “Par grozījumu Jelgavas novada domes 25.05.2022. lēmumā Nr. 4 (protokols Nr.22/2022) un detālplānojuma Celtnieku ielā 11B, Ānē, Cenu pagastā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Publiskā apspriešana notiks no 2023.gada 12.jūlija līdz 2023.gada 8.augustam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2023.gada 2.augustā plkst. 17.00.  Sanāksme tiks organizēta izmantojot tiešsaistes sarunu rīku MS Teams. Pievienoties sanāksmei būs iespējams sākot no plkst. 16:45 bez iepriekšējas reģistrācijas, izmantojot pieslēgšanās saiti: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmFlODhiMTItMmMyMi00ZTFlLTg4YzktNDc4NzJkZTE3MjM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4789abb-4f35-4f1c-bc86-c749ab4b4474%22%2c%22Oid%22%3a%22a6302e17-13ef-48d6-acf7-e12d942289a7%22%7d; sapulces ID: 385 795 630 266; ieejas kods: LfLhnP

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projekta dokumentiem var iepazīties:

Izdrukas veidā:

 • Ānes valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Celtnieku iela 12B, Āne, Cenu pagasts, Jelgavas novads, LV-3043), darba laikā;

Elektroniskā veidā:

 • valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23968;
 • Ozolnieku pagasta valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018).

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu ir pieejams Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē zem sadaļas Plānošanas dokumenti/Jelgavas novads/Detālplānojumi/Publiskā apspriešana.

 Rakstiski priekšlikumi par detālplānojuma projektu iesniedzami līdz 2023.gada 8.augustam (ieskaitot):

 • Jelgavas novada pašvaldībai (Pasta iela 37, Jelgava, Latvija, LV-3001), nosūtot tos pa pastu vai elektroniski parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu un iesūtot uz e-pasta adresi: dome@jelgavasnovads.lv (iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, kontaktinformācija, bet juridiskām personām jānorāda nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija);
 • valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis

Personas, kurām rodas jautājumi par publiskajai apspriešanai nodoto detālplānojuma projektu, aicinām vērsties pie detālplānojuma izstrādes vadītājas Agneses Zeltiņas (e-pasts agnese.zeltina@jelgavasnovads.lv; mob.29428602), iepriekš piesakot apmeklējuma vizīti.

Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai par detālplānojuma turpmāko izstrādes procesu vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā  https://geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv

Jelgavas novada pašvaldība, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3. punktu, paziņo, ka 2023.gada 28.jūnijā Jelgavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.13 (protokols Nr.15/2023) “Par detālplānojuma “Viskaļi”, “Grantiņi”, Brankās, Cenu pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.  

Publiskā apspriešana notiks no 2023.gada 12.jūlija līdz 2023.gada 8.augustam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2023.gada 3.augustā plkst. 17.00.  Sanāksme tiks organizēta izmantojot tiešsaistes sarunu rīku MS Teams. Pievienoties sanāksmei būs iespējams sākot no plkst. 16:45 bez iepriekšējas reģistrācijas, izmantojot pieslēgšanās saiti: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDM5NWI1MjAtMDgwMC00MTE1LTlhOTYtMTdhNDZiNDRmNDUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b4789abb-4f35-4f1c-bc86-c749ab4b4474%22%2c%22Oid%22%3a%22d10206d0-99d6-4dce-a209-df7b7951cec8%22%7d; sanāksmes ID: 322 452 819 669; ieejas kods: t87fko

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projekta dokumentiem var iepazīties:

Izdrukas veidā:

 • Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvaldē (Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018), darba laikā;

Elektroniskā veidā:

 • valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18926;
 • Ozolnieku pagasta valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018).

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu ir pieejams Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē zem sadaļas Plānošanas dokumenti/Jelgavas novads/Detālplānojumi/Publiskā apspriešana.

 Rakstiski priekšlikumi par detālplānojuma projektu iesniedzami līdz 2023.gada 8.augustam (ieskaitot):

 • Jelgavas novada pašvaldībai (Pasta iela 37, Jelgava, Latvija, LV-3001), nosūtot tos pa pastu vai elektroniski parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu un iesūtot uz e-pasta adresi: dome@jelgavasnovads.lv (iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, kontaktinformācija, bet juridiskām personām jānorāda nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija);
 • valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis

Personas, kurām rodas jautājumi par publiskajai apspriešanai nodoto detālplānojuma projektu, aicinām vērsties pie detālplānojuma izstrādes vadītājas Kristas Tumovas (e-pasts krista.tumova@jelgavasnovads.lv; mob.22334212), iepriekš piesakot apmeklējuma vizīti.

Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai par detālplānojuma turpmāko izstrādes procesu vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā  https://geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv