Kontakti

gita.aizpure [at] jelgavasnovads.lv

Atrašanās vieta

Draudzības iela 3, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “LAIPA” vadītāja: Gita Aizpure

DSPC “LAIPA” darbības mērķis ir nodrošināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, sniedzot atbalstu pilnvērtīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā. 

Pakalpojumi:

  • grupu dzīvoklī - mājokļa, sociālās aprūpes un individuāla atbalsta nodrošināšana, prasmju un iemaņu attīstīšana, lai klienti varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi;
  • dienas aprūpes centrā - sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana dienas laikā;
  • specializētajā darbnīcā - sociālo rehabilitācijas pakalpojumu un prasmju veicinošu aktivitāšu nodrošināšana.

Pakalpojumu maksa no 2024. gada 1. februāra

Noteikta, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 9. punktu, 10. panta otrās daļas 2. punkta d) apakšpunktu, Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.333 “Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība, un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. un 7. punktu, Jelgavas novada pašvaldības 2022.gada 28.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas novadā” un Jelgavas novada pašvaldības 2024.gada 22.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2024.gadam”.

Pakalpojuma nosaukums Maksa/EUR  
Grupu dzīvoklis  37.10 diennaktī Jelgavas novada domes 2024. gada 31. janvāra lēmums (protokols Nr.2, 13.§)
Specializētās darbnīcas 28,31 dienā Jelgavas novada domes 2024. gada 31. janvāra lēmums (protokols Nr.2, 13.§)
Dienas aprūpes centrs 52,55 dienā Jelgavas novada domes 2024. gada 31. janvāra lēmums (protokols Nr.2, 13.§)