Kontakti

gita.aizpure [at] jelgavasnovads.lv

Atrašanās vieta

Draudzības iela 3, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “LAIPA” vadītāja: Gita Aizpure

DSPC “LAIPA” darbības mērķis ir nodrošināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, sniedzot atbalstu pilnvērtīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā. 

Pakalpojumi:

  • grupu dzīvoklī - mājokļa, sociālās aprūpes un individuāla atbalsta nodrošināšana, prasmju un iemaņu attīstīšana, lai klienti varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi;
  • dienas aprūpes centrā - sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana dienas laikā; 
  • specializētajā darbnīcā - sociālo rehabilitācijas pakalpojumu un prasmju veicinošu aktivitāšu nodrošināšana.

Pakalpojumu maksa no 2022. gada 1. aprīļa

Noteikta,  pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu,  Jelgavas novada pašvaldības 2022.gada 3. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2022.gadam”,  Labklājības ministrijas 2021. gada  29. jūnija  rīkojumu Nr. 5/ESSF „Par vienības izmaksu metodikas “Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu vienības izmaksu aprēķina un piemērošanas metodika” apstiprināšanu”.

Nr. p.k.

Pakalpojuma nosaukums Maksa   
1. Grupu dzīvoklis  18,49 euro/diennaktī 2022. gada 30.marta  domes sēdes lēmums Nr. 4 (protokols Nr.13)
2. Specializētās darbnīcas 16,95 euro/dienā 2022. gada 30.marta  domes sēdes lēmums Nr. 4 (protokols Nr.13)
3. Dienas aprūpes centrs 32,89 euro/dienā 2022. gada 30.marta  domes sēdes lēmums Nr. 4 (protokols Nr.13)

Pakalpojuma maksa no 2022. gada 1. aprīļa

Noteikta, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumu Nr.829 “Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu” 22. punktu,  Jelgavas novada pašvaldības 2022.gada 3. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2022.gadam”

Nr. p.k.

Pakalpojuma nosaukums Maksa   
1. Pakalpojuma “Grupu dzīvoklis” klientu līdzmaksājums  1,92 euro/m2 2022. gada 30. marta domes sēdes lēmums Nr. 5 (protokols Nr.13)