Kontakti

centrs.zile [at] jelgavasnovads.lv

Atrašanās vieta

Celtnieku iela 12, Āne, Cenu pagasts, Jelgavas novads, LV-3043

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Zīle” vadītāja: Daiva Grauduma

DSPC "Zīle" darbības mērķis ir sniegt sociālos pakalpojumus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, ģimenēm un bērniem, personām, kas nonākušas krīzes situācijā un citām neaizsargātām iedzīvotāju grupām, lai veicinātu sociālo iekļaušanos sabiedrībā, uzlabotu  personu labklājību un sniegtu atbalstu dažādu dzīves grūtību pārvarēšanā.

Centra uzdevumi:

  • Sniegt sociālos pakalpojumus novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, kā arī citām personām;
  • Sniegt dienas aprūpes centra pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • Sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, izmantojot Silto smilšu nodarbību metodi;
  • Nodrošināt speciālistu konsultācijas atsevišķiem Centra klientiem un mērķgrupām, atbilstoši individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam vai sociālā darba speciālista atzinumam;
  • Sadarbībā ar citām iestādēm un organizācijām veikt pasākumus, lai nodrošinātu Centra klientu sociālo problēmu risināšanu, interešu aizsardzību u.tml.;
  • Veidot sadarbību ar Centra klientu ģimenēm un citiem tuviniekiem.

Pakalpojumu maksa no 2024. gada 1. februāra

Noteikta, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 9. punktu, 10. panta otrās daļas 2. punkta d) apakšpunktu, Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.333 “Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība, un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. un 7. punktu, Jelgavas novada pašvaldības 2022.gada 28.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas novadā” un Jelgavas novada pašvaldības 2024.gada 22.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2024.gadam”.

Pakalpojuma nosaukums

Maksa/EUR

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums, izmantojot Silto smilšu nodarbību metodi

37,54 (par vienu nodarbību)

Jelgavas novada domes 2024. gada 31. janvāra lēmums (protokols Nr.2, 12.§)
Dienas aprūpes centra pakalpojums 86,71 (dienā) Jelgavas novada domes 2024. gada 31. janvāra lēmums (protokols Nr.2, 12.§)