Kontakti

centrs.zile [at] jelgavasnovads.lv

Atrašanās vieta

Celtnieku iela 12, Āne, Cenu pagasts, Jelgavas novads, LV-3043

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Zīle” vadītāja: Daiva Grauduma

DSPC "Zīle" darbības mērķis ir sniegt sociālos pakalpojumus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, ģimenēm un bērniem, personām, kas nonākušas krīzes situācijā un citām neaizsargātām iedzīvotāju grupām, lai veicinātu sociālo iekļaušanos sabiedrībā, uzlabotu  personu labklājību un sniegtu atbalstu dažādu dzīves grūtību pārvarēšanā.

Centra uzdevumi:

  • Sniegt sociālos pakalpojumus novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, kā arī citām personām;
  • Sniegt dienas aprūpes centra pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • Sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, izmantojot Silto smilšu nodarbību metodi;
  • Nodrošināt speciālistu konsultācijas atsevišķiem Centra klientiem un mērķgrupām, atbilstoši individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam vai sociālā darba speciālista atzinumam;
  • Sadarbībā ar citām iestādēm un organizācijām veikt pasākumus, lai nodrošinātu Centra klientu sociālo problēmu risināšanu, interešu aizsardzību u.tml.;
  • Veidot sadarbību ar Centra klientu ģimenēm un citiem tuviniekiem.

Pakalpojumu maksa no 2022. gada 1. septembra

Noteikta, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. punkta „g” apakšpunktu, Jelgavas novada pašvaldības 2022.gada 3. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2022.gadam”,  Labklājības ministrijas 2021. gada  29. jūnija  rīkojumu Nr. 5/ESSF „Par vienības izmaksu metodikas “Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu vienības izmaksu aprēķina un piemērošanas metodika” apstiprināšanu”. 

Pakalpojuma nosaukums

Maksa/EUR par vienu nodarbību

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums, izmantojot Silto smilšu nodarbību metodi

29,00

2022. gada 31. augusta sēdes lēmums Nr.4 (protokols Nr.33)