Kontakti

sarc.stalgene [at] jelgavasnovads.lv

Norēķinu informācija

Saņēmēja nosaukums:
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Staļģene”
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
40900008196
Bankas konts:
LV07HABA0551025900443
Bankas nosaukums:
AS “Swedbank”
Bankas kods:
HABALV22

Ziedojumiem

Saņēmēja nosaukums:
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Staļģene”
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
40900008196
Bankas konts:
LV07HABA0551025900443
Bankas nosaukums:
AS “Swedbank”
Bankas kods:
HABALV22

 

 

 

 

 

 

 

Sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām ar invaliditāti, pensijas vecuma personām.

SARC "Staļģene" veselības punkts (kods: 030000005) reģistrēts Ārstniecības iestāžu reģistrā 2024. gada 15. februārī.

Pakalpojumi:

 • pamatvajadzību nodrošināšana (mājoklis vienvietīgā, divvietīgā vai trīsvietīgā istabā, ēdināšana četras reizes dienā, ķermeņa higiēna, friziera, zobārsta pakalpojumi, pēdu aprūpes speciālists, stomatoloģijas pakalpojums);
 • gadalaikiem piemērotu apģērbu un apavu, personiskās higiēnas priekšmetu un līdzekļu, gultas veļas, gultas piederumu nodrošināsana;
 • drošība;
 • bezmaksas tehnisko palīgierīču nodrošināšana (nepieciešamības gadījumā);
 • sociālo vajadzību nodrošināšana (kultūras pasākumi iestādē un ārpus tās);
 • medicīniskā aprūpe;
 • palīdzība sociālo problēmu risināšanā;
 • pašīstenošanās (mūzikas, vizuālās mākslas, sporta un rokdarbu nodarbības);
 • veselīgs dzīvesveids (fiziskās aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā, individuālas diētas);
 • garīgā aprūpe.

Iestājoties nepieciešamie dokumenti:

 • pašvaldības sociālā dienesta lēmums un nosūtījums pakalpojuma saņemšanai, ja pakalpojuma apmaksu nodrošinās pašvaldība;
 • personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte);
 • ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli, kurā veikts arī ieraksts par pēdējā gada laikā veikto plaušu Rtg. Ja ir izraksti no slimnīcas pēdējo 1-2 gadu laikā, lūgums paņemt tos līdzi;
 • psihiatra atzinums, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
 • invaliditāti apliecinošs dokuments, ja personai noteikta invaliditāte.

Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas iespējām, tajā skaitā par gaidīšanas rindu, pilngadīgām abu dzimumu personām ar invaliditāti un pensijas vecuma personām interesēties Jelgavas novada sociālajā dienestā vai pa tālruni +371 63024965 vai +371 27047898​.


Pakalpojumu maksa no 2024. gada 1. februāra

Noteikta, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 9. punktu, 10. panta otrās daļas 2. punkta d) apakšpunktu, Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.333 “Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība, un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. un 7. punktu, Jelgavas novada pašvaldības 2022.gada 28.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas novadā” un Jelgavas novada pašvaldības 2024.gada 22.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2024.gadam”.

Pakalpojuma nosaukums Maksa/EUR diennaktī  
Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām

Jelgavas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem - 38,61

Citās pašvaldībās deklarētiem - 40,08

Jelgavas novada domes 2024. gada 31. janvāra lēmums (protokols Nr. 2, 11.§)