Drīz aizsāks asfalta ceļu rekonstrukcijas Valgundes, Sesavas un Platones pagastos

29.03.2023., plkst. 15.00
Jelgavas novada pašvaldības 5.stāva sēžu zālē (Pasta iela 37, Jelgava).

Domes sēdi tiešraidē varēs vērot pašvaldības oficiālajā Youtube kontā “Jelgavas novads”.

 1. Par Lilijas Andrasones iecelšanu Jelgavas novada Šķibes pamatskolas direktora amatā 

 2. Par Zaigas Lagzdiņas iecelšanu Jelgavas novada Branku pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" vadītāja amatā 

 3. Par Valda Buividaita atbrīvošanu no Jelgavas novada izpilddirektora vietnieka saimnieciskajos jautājumos amata 

 4. Par līdzdalības izbeigšanu SIA “Zemgales veselības centrs” 

 5. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

 6. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Alkšņi, Valgunde, Valgundes pag.) 

 7. Par reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam “Meistars”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā 

 8. Par grozījumiem ceļa servitūta līgumā (Pakalniešu pļava, Valgundes pag.) 

 9. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu (Jaunkalniņi, Brankās, Cenu pagastā) 

 10. Par lokālplānojuma izstrādes izbeigšanu (“Veļu tīrelis”, “Lejastīrelis”, “Purva ceļi”, Līvbērzes pag.) 

 11. Par grozījumiem Darba uzdevumā Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrādei 

 12. Par zemes vienību apvienošanu, nosaukumu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (“Alvejas” un “Propāns”, Salgales pagasts) 

 13. Par zemes vienību apvienošanu, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (Ezera iela 8, Ozolnieki, Ozolnieku pag.) 

 14. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820010662 sadalīšanu un ielas statusa noteikšanu infrastruktūras objektiem (Atpūta, Svētes pag.) 

 15. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 54820010843 un 54820010845 sadalīšanu un ielas statusa noteikšanu infrastruktūras objektiem (Atpūta, Svētes pag.) 

 16. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820010840 sadalīšanu un ielas statusa noteikšanu infrastruktūras objektiem (Atpūta, Svētes pag.) 

 17. Par derīgo izrakteņu atradnes ieguves vietas rekultivācijas veidu (Noras 2022, Vilces pagasts) 

 18. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Lielupes iela 23, Kalnciems) 

 19. Par nedzīvojamo telpu nodošanu nomā neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas nodrošināšanai (Stadiona iela 10, Ozolnieki) 

 20. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā (Aveņu iela 5, Ozolnieki, Ozolnieku pag.) 

 21. Par “Jelgavas novada pašvaldības Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskā plāna 2023.-2027.gadam” apstiprināšanu 

 22. Par saistošo noteikumu, vērtēšanas komisijas sastāva un vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu projektu konkursa  “ Mēs savai videi ”organizēšanai 

 23. Par Jelgavas novada Kultūras pārvaldes nolikuma apstiprināšanu 

 24. Par Vilces pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

 25. Par noteikumu “Jelgavas novada pašvaldības finansēto pedagoģisko darbinieku un tehniskā atbalsta personāla darba samaksas noteikšanas un darba slodžu sadales kārtība” apstiprināšanu 

 26. Par  iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā novērtē Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību” apstiprināšanu 

 27. Par saistošo noteikumu “Par finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtību kultūras projektiem Jelgavas novadā” apstiprināšanu 

 28. Par Finansiālā atbalsta piešķiršanas kultūras projektiem komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu 

 29. Par dāvanu piešķiršanu jaundzimušajiem 

 30. Par nekustamā īpasuma atsavināšanu izsolē (Villaiņi, Sesavas pag.) 

 31. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu  (“Tiltiņi”, Valgundes pagasts) 

 32. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē  (Liepiņlauks, Līvbērzes pag.) 

 33. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu  (Zemnieku iela 16, Eleja, Elejas pag.) 

 34. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu ( 1.masīvs 54, Kalnciema pag.) 

 35. Par zemes starpgabala nodošanu atsavināšanai (Mazbērzi, Jaunsvirlaukas pagasts) 

 36. Par dzīvokļa īpašuma  Parka ielā 4-19, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu 

 37. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Stacijas iela 1-2, Sesavas pag.) 

 38. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Bauskas iela 7-18, Eleja)

 39. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Dzelzceļnieku iela 5-7, Eleja) 

 40. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Dārza iela 4-27, Nākotne, Glūdas pag.) 

 41. Par nedzīvojamo telpu nodošanu nomā un nomas maksas apstiprināšanu 

 42. Par saistošo noteikumu  “Par pašvaldības līdzfinansējuma vai priekšfinansējuma piešķiršanu Eiropas Savienības un citu fondu finansētiem projektiem Jelgavas novadā” apstiprināšanu 

 43. Par Eiropas Savienības un citu fondu projektu līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu 

 44. Par dalību biedrības “Lauku partnerība “Lielupe”” padomē 

 45. Par pabalsta piešķiršanu E.Turkam un D.Oltem 

 46. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un de minimis atbalsta piešķiršanu samazināta nekustamā īpašuma nodokļa maksas veidā SIA “Upeslīči atpūtai” 

 47. Par Jelgavas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu 

 48. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Progresa iela 4-4, Tetele, Cenu pagasts) 

 49. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Slimnīcas iela 3-5, Kalnciems) 

 50. Par atteikumu nodot zemes vienības daļu atsavināšanai  (Ozolnieku ezers, Ozolnieki, Ozolnieku pag.) 

 51. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Madara Lasmaņa komandējumu