Teritorijas plānojums

* Jelgavas novada administratīvā teritorija, kas bija spēkā līdz 30.06.2021.

Jelgavas novada pašvaldība sākusi darbu pie Jelgavas novada teritorijas plānojuma 6. redakcijas izstrādes. Plānojuma mērķis ir veidot pamatu ilgtspējīgai, efektīvai un racionālai teritorijas un tās resursu izmantošanai, izvērtēt teritorijas attīstības potenciālu, noteikt tās izmantošanai nepieciešamās prasības un ierobežojumus, radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai, investīciju piesaistei, radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes nodrošināšanai, rūpniecisko un vides risku novēršanai, veicināt pakalpojumu pieejamību un optimālu transporta sistēmas funkcionēšanu, saglabāt dabas un kultūras mantojumu, ainavas un bioloģisko daudzveidību, kā arī paaugstināt kultūrainavas un apdzīvoto vietu kvalitāti.

Vai zini, ka ar teritorijas plānojumu ir iespējams:

  • mainīt ciemu robežas, ietverot vai izslēdzot Tavu īpašumu no ciema teritorijas;
  • noteikt minimālo jaunizveidojamo zemes vienību platības;
  • paredzēt turpmāko izmantošanu savam īpašumam;
  • noteikt, ar kāda veida uzņēmējdarbību varēsi nodarboties savā īpašumā;
  • paredzēt jaunas ielas un ceļus;
  • kā arī daudz citu lietu.

Ja Tev ir viedoklis par Jelgavas novada un sava īpašuma turpmāko izmantošanu, aicinām to izteikt līdz šī gada 22. septembrim:

  • sūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz pašvaldības
  • e-pastu dome@jelgavasnovads.lv;
  • iesniedzot klātienē jebkurā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem;
  • sūtot pa pastu uz Pasta ielu 37, Jelgavā, Latvijā, LV-3001

 

Ja rodas papildu jautājumi par teritorijas plānojuma izstrādi, aicinām sazināties ar Jelgavas novada Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāju Kristu Tumovu, e-pasts krista.tumova@jelgavasnovads.lv vai teritorijas plānojuma izstrādātāja SIA "Grupa93" pārstāvi MartuAmoliņu-Raščevsku, e-pasts marta.amolina@grupa93.lv.

Aicinām sekot līdzi informācijai par teritorijas plānojuma izstrādi Jelgavas novada pašvaldības interneta vietnē www.jelgavasnovads.lvpašvaldības informatīvajā izdevumā "Jelgavas novada ziņas", kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā"Teritorijas attīstības plānošana".