Novada ziņas
Informācija nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Pašvaldība informē, ka ir veikts nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins par 2023.gadu. Kopumā nodokļu maksātājiem izsūtīti 17 711 nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumi (no tiem 8793 nosūtīti elektroniski).

Nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī, tā maksājuma apmērs tiek noteikts vienas ceturtdaļas apmērā no aprēķinātās kopējās nodokļa summas. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņi 2023.gadā ir 31.marts, 15.maijs, 15.augusts un 15.novembris. 

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus var veikt 1) Jelgavas novada pašvaldības kasēs pirmdienās no 08.30 līdz 18.00 un ceturtdienās no 8.30 līdz 17.00, ar pārtraukumu no 12.00-13.00, 2) bankās vai banku interneta vietnēs t.i. internetbankās 3) interneta vietnēs  www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv, 4) ja maksāšanas paziņojumā norādītā maksājuma summa nepārsniedz 1000,00 EUR - veikalu tīklu "Maxima", "Mego", "Narvesen", "top!" (tikai SIA" Firma Madara 89" piederošajos veikalos), "E-Lats" kasēs. Komisijas maksa par norēķiniem norādītajos veikalu tīklos ir noteikta 0,50 EUR.

Jelgavas novada pašvaldības norēķinu konti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem:
AS Swedbank - LV78HABA0551040993529, kods HABALV22
AS SEB banka - LV10UNLA0050023690302, kods UNLALV2X
AS Luminor - LV97RIKO0002013232486, kods RIKOLV2X
AS Citadele banka - LV86PARX0012605360002, kods PARXL22

Veicot maksājumus bankā vai internetbankā, obligāti jānorāda nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā norādītie zemes un ēku kontu numuri. 

Maksāšanas paziņojuma saņemšanai e-pastā var pieteikties interneta vietnē www.epakalpojumi.lv .

Jelgavas novadā ir spēkā saistošie noteikumi

, kas nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas, kurām piemēro nodokļa atvieglojumus, to apmēru un nosacījumus, pie kādiem atvieglojumi var tikt piešķirti. Veidlapas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai ir pieejamas  ŠEIT. Sadaļā  „Dzīvesvieta/nekustamais īpašums” ir pieejamas  iesniegumu veidlapas par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas izziņas izsniegšanu, pārmaksātā nodokļa atgriešanu. 

Tiem iedzīvotājiem, kas atbilst  kādai no saistošajos noteikumos minētājām kategorijām un noteiktajiem kritērijiem, jāiesniedz motivēts iesniegums līdz  2023.gada gada 30.jūnijam. Iesniegumu var iesniegt klātienē Jelgavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros, pagastu pārvaldēs, nosūtot pa pastu vai elektroniski uz e-pastu dome@jelgavasnovads.lv

Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs līdz 2023.gada gada 15.februārim nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, tā pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt Jelgavas novada pašvaldību.

Pašvaldība atgādina, ka nodokļa maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu samaksu noteiktajā termiņā. Noteiktajā termiņā nesamaksāto nodokli un nokavējuma naudas, saskaņā ar pašvaldības lēmumu, piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām”.