Projekti
Piedalās starptautiskā konferencē par zaļā virziena jautājumiem skolu izglītībā

Laikā no 2022. gada 4. līdz 6. maijam Vācijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizēja Eiropas Savienības izglītības, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ nacionālo aģentūru starptautiskās sadarbības pasākumu  - tematisko Eiropas līmeņa konferenci par vides aizsardzību un tās saglabāšanu skolu izglītībā: “Erasmus+ zaļā mobilitāte + zaļās skolas”.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk VIAA) izsludināja konkursu dalībniekiem no Latvijas, jo vietu skaits tika ierobežots līdz 3, tomēr piedalījās tikai 2 (Jelgavas novada projektu vadītājs un Jūrmalas Pumpuru vidusskolas pedagogs). Tika aicināti pieteikties skolu pārstāvji (tai skaitā pirmsskolas un profesionālās izglītības skolas, kas īsteno vispārizglītojošo programmu), kurus interesē starptautiska sadarbība, labās prakses un pieredzes apmaiņa, kā arī Erasmus+ KA1 projektu izstrāde par konferences tēmu. Konferencei bija aicinātas pieteikties arī skolas, kas īsteno KA1 vai KA2 projektus un risina jautājumus par vides aizsardzību un saglabāšanu.

Ar pašiniciatīvu pārstāvēt Jelgavas novada izglītības iestādes dalībai pasākumam tika virzīts izglītības projektu vadītājs G.Kasparinskis. Konkursa vērtēšanas kritēriji bija šādi - pretendenta profila atbilstība pasākuma tēmai, ieguldījums organizācijas vajadzību risināšanā, plānotie ieguvumi no pasākuma un to izmantošanas plāns, pretendenta svešvalodas prasme, vai organizācija ir jaunpienācēja Erasmus+ programmā. Konkursa rezultātā dalībnieks tika apstiprināts finansējuma saņemšanai.

Konferences atklāšanā 220 dalībniekiem no kopā 23 ES valstīm uzrunu teica Reinzemes-Pfalcas federatīvās zemes izglītības ministre un ES Izglītības Komisijas pārstāve Dr. S.Hūbiga, Erasmus+ Nacionālās aģentūras skolu izglītībā direktors Dr. T.Špielkamps, Eiropas Komisijas pārstāve M.Gutiereza-Beneta. Galvenokārt tika iezīmēti scenāriji un rekomendācijas kā ar projektu palīdzību izglītības jomā varētu veicināt darbības un pasākumus sasniegt vienoto ES mērķi kļūt “zaļākai” un klimatneitrālākai pasaules daļai, ejot kopsolī ar Eiropas Komisijas izvirzīto izaugsmes stratēģiju – Eiropas zaļais kurss, kas pārveidos ES par mūsdienīgu, resursu izmantošanas ziņā efektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku. Izglītības iestādes tiek atvēlēta svarīgākā loma, lai sabiedrību izglītotu un ar tās palīdzību veicinātu vides pārmaiņas stimulējot ekonomiku ar videi nekaitīgu tehnoloģiju palīdzību, radītu ilgtspējīgu rūpniecību, transportu un samazinātu piesārņojumu. Eiropas dienaskārtībā aktuāls ir jautājums par klimata un vides problēmu pārvarēšanas iespējām, kas izmantojamas, lai pāreju padarītu taisnīgu un iekļaujošu visiem.

Dalībniekiem demonstrēja īsfilmu par Erasmus+ projektiem par tēmu - klimata pārmaiņas un ilgtspēja, kam sekoja labās prakses piemēru projektu prezentācijas no Mišela Rodanges liceja Luksemburgā “MEGA – Make our Environment great Again”; Viļņas Užupis ģimnāzijas Lietuvā “The Safeguarding of the Environment”; Melančtonas Ģimnāzijas Vācijā “S.O.S. – Save our Sphere”. Konferencē bija iespēja piedalīties ar stenda prezentācijām, lai iegūtu jaunus kontaktus un sadarbības partnerus turpmākajām projekta idejām un finansējumam. Darba grupās dalībnieki prezentēja savas labās prakses piemērus.

Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas pārstāvis konferences dalībniekiem prezentēja Eiropai diezgan unikālu un kā vēlāk izrādījās - augsti novērtētu sadarbības modeli ar centralizētu projektu vadību sadarbībā ar Izglītības pārvaldi un novada izglītības iestādēm, tāpat kā labās prakses piemērs tika prezentēts Aizupes pamatskolas starptautiskais stratēģiskās partnerības projekts Nr. 2021-1-LV01-KA220-SCH-000024421 “Dzīvojot un mācoties dabiskā un zaļā vidē”, kurā tieši vadošais partneris ir Aizupes pamatskola ar 5 dažādu valstu projekta partnerorganizācijām – izglītības iestādēm pamatskolas līmenī. Projekta mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par planētas ilgtspēju, vides aizsardzības jautājumiem, klimata pārmaiņu ietekmējošiem faktoriem un dzīvi dabiskā vidē. Sešu valstu “Eko” skolu projektā dalībnieki iegūs zināšanas par konkrētās valsts “zaļo virzienu”, dabas īpatnībām un pārvaldību, kā arī tiks apgūta vietējo un ārzemju partneru pieredze un atbilstoši ieviesta apmācībās. Vairāk par projektu. Projekta dalībnieku videovēstījums Eiropas sabiedrībai veidots vienā no projekta mācību aktivitātēm viesojoties Borgardfjorduras pamatskolā Islandē, kas ir arī viena no projekta partnerskolām: 

Konferences turpinājumā bija iespēja noklausīties Ebersvaldes Ilgtspējīgas Attīstības Universitātes vadītāja Prof.Dr. M.Bartha vēstījumu par to kā nākotnē skolās īstenot izglītību ilgtspējīgai attīstībai; Vācijas Nacionālās Erasmus+ aģentūras skolu izglītībā pārstāves S.Lioi vadlīnijas par Erasmus+ aktivitātēm un finansējuma iespējām, eTwining Vācijas pārstāves E.Milleres prezentāciju par sadarbības iespējām izmantojot eTwinning platformu. Paralēli arī konferencē dalībniekiem bija iespēja darboties darba grupās, kurās varēja pārdomāt un sniegt savus sadarbības piedāvājumus par to kā vides un klimata aizsardzības jautājumus risināt Eiropas projektos un ikdienas skolas dzīvē, īpaši jau daloties ar iegūto pieredzi īstenojot projektus un iniciējot jaunus.

Dalība konferencē un tīklošanās laikā iegūtie paredzamās sadarbības kontakti ir nenovērtējama pieredze, kura tiks izmantota turpmāku projektu virzībai, lai piesaistītu investīcijas Jelgavas novada izglītības iestādēm un attīstītu zaļo kursu izglītības jomā.

Ņemot vērā Jelgavas novada pašvaldības centralizēto projekta vadības sistēmu, var droši apgalvot, ka vismaz izglītības jomā Eiropas zaļā kursa nostādnes kā prioritāte tiks īpaši akcentēta arī nākotnes projektos tieši Erasmus+ saistībā. Konferences laikā dalībnieks veicināja lielāku personisko izpratni par Eiropas “zaļā kursa” iniciatīvām un rīcības plānu. Sadarbībā ar izglītības pārvaldi un visu līmeņu novada  izglītības iestādēm arī turpmāk vairāk uzmanības jāpievērš tieši iekļaušanas un daudzveidības mērķiem. Attiecībā uz plānotajiem projektu pieteikumiem - turpmāk arvien vairāk izmantosim digitālos rīkus mācīšanai un apguvei, tāpat aizstājot nebūtiskus starptautiskos fiziskos kontaktus ar attālināto sapulču organizēšanas rīkiem, plānojot mācību braucienus un vizītes ņemsim vērā zaļā ceļojuma iezīmes, kas veicina mazāk emisiju. Kā būtisks izaicinājums ir arī projektos balstītu domāšanas virzienu stiprināšana vides un klimata pārmaiņu jautājumos, pilnveidojot arī kompetences zaļajās nozarēs, mācoties no starptautiskajiem partneriem. Izaicinājums izglītības iestādēm ir domāt ārpus savas komforta zonas - par jauniem izaicinājumiem un gan formālās, gan neformālas izglītības metodēm tieši projektos un apgūstot jaunas iemaņas un prasmes. Projektu vadītājs ar daudzpusīgām zināšanām var palīdzēt izglītības iestādēm veicināt visas iepriekš minētās prioritātes Eiropas mērogā iedzīvināt par ieradumu jau vietējā līmenī - skolā, novadā, sabiedrībā, reģionā, valstī un ārpus valsts robežām.

Formālās un neformālās sarunās ir iegūti arī atbilstoši kontakti no Vācijas izglītības iestādēm vidusskolas līmenī, kā piemēram: Sibylla-Merian Gymnasium Meinersen, St.Thomas Realschule plus Andernacht. Francijas – College Jacques Prevert; Norvēģijas – Faerder vidusskola; Čehijas – Velvarijas pamatskola; Horvātijas – Tehniskās vidusskolas . Ar visiem šiem pārstāvjiem ir pārrunātas pirmās ekspresidejas projektu virzībai, galvenokārt jau KA1 sektorā – tieši skolēnu un pedagogu apmaiņā (dažādos profilējošos priekšmetos, bet galvenokārt jau ilgtspējīgo jomu priekšmetos), tiesa te mūsu novadā mazliet jāpiestrādā uz atvieglotu pieteikšanās procedūru, tas ir Erasmus skolu akreditāciju. Ar skolu Meinersenā vienojāmies sazināties un iespējams noorganizēt vizīti tieši skolas līmenī, lai iegūtu nepieciešamo pieredzi Erasmus akreditācijai, jo Vācija patlaban ir līderis Eiropā tieši akreditēto iestāžu vidū. Jau nākamajā mācību gadā atsevišķās skolās plānojam uzņem skolēnus no citām ES akreditētajām iestādēm sadarbības projektu ietvaros.

Konferences laikā bija organizēta arī izstāde ar diskusiju un prezentāciju iespējām, kuras laikā arī komunicējot ar Eiropas partneriem apmainījāmies idejām un kontaktiem, tā kā domājams, ka tuvākā laikā un arī uz nākamo Erasmus+ pieteikšanās laiku, būsim arī kā partneri stratēģiskās partnerības projektos, tieši attīstot mācīšanas kompetences bioloģijas, ģeogrāfijas, vides u.c. radniecīgo jomu priekšmetos.

Konferences brošūra

Pasākums tika rīkots Erasmus+ sadarbības un mācību aktivitāšu ietvaros. TCA pasākumiem iespējams sekot līdzi VIAA Erasmus+ mājaslapā, kur publicēti visi aktuālie pasākumi, kuriem ir iespēja pieteikties www.erasmusplus.lv.

Piedalās starptautiskā konferencē par zaļā virziena jautājumiem skolu izglītībā:

Šogad Erasmus+ programma svin jau 35 gadu jubileju un tieši 2022.gads Eiropas Savienībā ir noteikts kā Jaunatnes gads, kurā tiek akcentēta Eiropas jauniešu loma zaļākas - #GreenErasmus, iekļaujošākas un digitālākas nākotnes veidošanā. Erasmus+ programmas moto ir “Maini dzīvi, domā plašāk!”.