Sociālā joma
Pilnveidos izstrādes stadijā esošo teritorijas plānojumu

Jelgavas novada domes deputāti 27.oktobra sēdē nolēma pilnveidot izstrādes stadijā esošā Jelgavas novada teritorijas plānojuma redakciju un vides pārskatu, jo publiskās apspriešanas laikā, kas Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ noritēja 9 mēnešus, ir veiktas izmaiņas normatīvajos tiesību aktos teritorijas plānošanas jomā, kā arī saņemti būtiski iedzīvotāju priekšlikumi un institūciju atzinumi, tostarp aktuālākie Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati par applūstošajām teritorijām ar 10% varbūtību visai novada teritorijai.

Jelgavas novada teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas laikā, kas noritēja no 2020.gada 16.novembra līdz 2021.gada 15.augustam, kopā saņemti 14 dažādu institūciju atzinumi. Sniedzot pozitīvos atzinumus, daļa institūciju tos saskaņoja ar precizējumiem, kas ņemti vērā un tiks iekļauti pilnveidotajā redakcijā. Tāpat publiskās apspriešanas laikā tika saņemti arī 7 priekšlikumi no fiziskām un juridiskām personām un viens pēc noteiktā publiskās apspriešanas termiņa.

Saņemtie atzinumi un priekšlikumi izskatīti pašvaldības speciālistu darba grupas sanāksmē 2021.gada 14.septembrī. Plānojuma pilnveidi veiks Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldes teritorijas plānotājs sadarbībā ar ārpakalpojuma sniedzēju. Sagatavojot pilnveidoto - piekto redakciju, tā tiks nodota publiskai apspriešanai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Jāņem gan vērā, ka Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā noteikto publiskās apspriešanas sanāksmju rīkošanas ierobežojumu dēļ process var arī ieilgt.

Vēl viens būtisks nosacījums, kā rezultātā nākas pilnveidot teritorijas plānojuma redakciju, ir tas, ka atbilstoši 2021.gada 27.maijā pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, pamatojoties uz šo noteikumu 62.1 punktu,  tika pieprasīts Ekonomikas ministrijas viedoklis par izstrādāto teritorijas plānojuma 4.0 redakciju. Atzinums tika  saņemts 2021.gada 27.septembrī un tajā izvirzītās prasības ir jāiestrādā pilnveidotajā versijā.

Tāpat 2021.gada septembrī pašvaldība no LVĢMC saņēma aktuālos datus par applūstošajām teritorijām ar 10% varbūtību visai Jelgavas novada teritorijai, kas būtiski atšķiras no Teritorijas plānojuma izstrādes laikā izmantotajiem.

Teritorijas plānojuma 4.0 redakcija pieejama portālā GeoLatvija.lv un Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā.

Kā jau ziņots, šis teritorijas plānojums aptver līdzšinējā Jelgavas novada administratīvās teritorijas robežas, neskatoties uz faktu, ka līdz ar 2021.gada 1.jūliju Jelgavas novada administratīvā teritorija jau aptver arī Ozolnieku, Salgales un Cenu pagastus. Jānorāda, ka Ozolnieku novada jaunais teritorijas plānojuma ir apstiprināts 2020.gada 12.martā un ir spēkā. Jauna teritorijas plānojuma izstrāde apvienotajam novadam varēs notikt pēc tam, kad būs apstiprināta jaunā Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija, kurā noteiktas vadlīnijas teritorijas attīstības plānošanai.

“Pilnveidot izstrādes stadijā esošo teritorijas plānojumu šobrīd ir ļoti būtiski, - to nedarot, veidotos situācija, ka Jelgavas novadam nav spēkā esoša teritorijas plānojuma, jo esošais ir saistošs līdz 2023.gadam. Jelgavas novada teritorijas plānojuma 4.0 redakcijas publiskās apspriešanas termiņu vairākkārt nācies pagarināt, jo epidemioloģisko ierobežojumu dēļ nebija ļauts īstenot sabiedriskās apspriešanas sanāksmi klātienē, turklāt atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. pantā noteiktajam, pašvaldību teritorijas plānojumu publiskās apspriešanas sanāksmes bija liegts arī organizēt attālināti. Līdz ar to sanāksmes gala termiņš bija 2021.gada 15.augusts. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme, ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, notika 2021.gada 29.jūlijā Svētes pagastā, Svētes pamatskolas iekšpagalmā. To varēja vērot arī tiešraidē un iesniegt priekšlikumus uz īpaši izveidotu e-pasta adresi,” stāsta Jelgavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Indra Murziņa.

Jelgavas novada teritorijas plānojums ir Jelgavas novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi. Teritorijas plānojums tiek izdots Jelgavas novada domes saistošo noteikumu veidā un tas ir saistošs jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai, veicot darbības saistībā ar nekustamo īpašumu.