Projekti
Seminārā plāno uzlabot atbalsta sistēmu izglītības iestādēs

Laikā, kad valstī vēljoprojām izsludināta ārkārtas situācija, bet pulcēšanās atļauta ievērojot stingrus distancēšanās, telpu plānojuma un citus svarīgus aspektus, Jelgavas novada pašvaldības Lielajā zālē norisinājās projekta seminārs par atbalsta vadības sistēmas izveides jautājumiem novada izglītības iestādēs. Pasākumā piedalījās atsevišķi izglītības iestāžu atbalsta speciālisti, direktori, Izglītības pārvaldes speciālisti un projekta vadītājs. Jāuzsver, ka klātienes seminārā dalībnieku skaits nepārsniedza 25 personas, ievērojot stingrus reģistrācijas nosacījumus.

Pasākums notika 2020.gada 8.jūnijā Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā projekta Nr.2019-1-LV01-KA201-060361 aktivitāšu plāna ietvaros. Semināra mērķis bija dalīties pieredzē ar iegūtajām zināšanām, novēroto darba organizācijā un specifikācijā, iekļaujošā vidē un individualizēta atbalsta sniegšanā Turku pilsētā Somijā. Atgādinājumam - Jelgavas novada izglītības iestāžu atbalsta speciālistu komanda, kuras sastāvā bija psihologs, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds, medmāsa un Izglītības pārvaldes galvenais speciālists izglītojamo atbalsta jautājumos no 9. līdz 13. martam devās uz Turku pilsētu Somijā.  5 dienu intensīvos kursos iepazinās ar izglītības sistēmas pamatnostādnēm, atbalsta sniegšanu un organizēšanu skolēniem un jauniešiem gan skolās, gan ārpus skolas, apguva zināšanas un guva ieskatu par metodēm, iepazinās ar labās prakses piemēriem emocionāli un fiziski iekļaujošas vides veidošanā, lai sniegtu atbalstu skolēniem izglītošanās procesā, kā arī novērstu priekšlaicīgu mācību pamešanu. Dalībnieki apmeklēja lekcijas, vizītes dažādās skolās, atbalsta centrā. Organizētas diskusijas, veidotas darba grupas ar skolas atbalsta personālu no Rumānijas. Kursos piedalījās arī projekta sadarbības partneri - atbalsta speciālisti no izglītības iestādēm Aradas apgabalā, Rumānijā. Vairāk par apmācībām.

Dienaskārtības laikā projekta vadītājs G.Kasparinskis semināra dalībniekiem prezentēja projektu un plānotos rezultātus. Vircavas vidusskolas speciālais pedagogs S.Meldere, Kalnciema pagasta vidusskolas psihologs V.Važa un Vircavas vidusskolas Platones filiāles medmāsa K.Lagzdiņa dalībniekus iepazīstināja ar novērojumiem un ieteikumiem atbalsta sistēmas attīstības veicināšanai un pilnveidei Jelgavas novadā. Ar dalībnieku atziņām un ieteikumiem darbam pie atbalsta sistēmas vadlīniju izstrādes var iepazīties prezentācijās zemāk:

Jāpiezīmē, ka jau tagad speciālistes izmanto atsevišķas darba metodes un idejas kā aizgūtu labo praksi savā ikdienas darbā un plāno ieviest arī turpmāk dažādas novitātes no kolēģiem Somijas izglītības iestādēs.

Turpinājumā izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītojamo atbalsta jautājumos I.Brakmane klātesošos informēja par aptaujas rezultātiem par tēmu “Vecāku un pedagogu viedoklis par atbalsta personālu skolā” – aptaujas rezultāti, pozitīvā pieredze vizītes laikā Somijā un atbalsta sistēmas vājie punkti Latvijā.

Diskusiju rezultātā iezīmējās problēmjautājumi un iespējamie risinājuma scenāriji, kurus turpmāk plānots “prāta vētras” laikā projektā rīkoto darba grupu ietvaros izrunāt, kā rezultātā arī taps rokasgrāmata kā vadlīnijas atbalsta speciālistu darbam ar skolēniem un vecākiem. Tāpat “rokasgrāmatas” saturu papildināt ar 2 atsevišķiem uzskates materiāliem – rīcības vadlīnijām: viens materiāls paredzēts izglītības iestāžu atbalsta personāla darbam ar skolēniem un vecākiem: otrs - kā rīcības vadlīnijas vecākiem un skolēniem. Iecerēts, ka materiāls būs pieejams gan elektroniski, gan arī drukātā formā.

Nākamās projekta aktivitātes būs saistītas ar vietēja mēroga apmācībām (piedaloties somu lektoriem gan Latvijā, gan Rumānijā) un darba grupu semināriem lokālā līmenī.

Erasmus+ projekts Nr.2019-1-LV01-KA201-060361 "Development of support guidance system for emotional and physical inclusive education for school", #InclusiveEducationMeetsGuidance ir ieguvis ES finansējumu 36290 EUR apmērā piedaloties 3 partneriem - Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Arad (Aradas apgabals, Rumānija), Turun kaupunkti - Abo stad (Turku, Somija) un projekta vadošajam partnerim/projekta iesniedzējam - Izglītības pārvaldei. Ieviešanas laiks 01.11.2019.-30.04.2021

Gatis Kasparinskis

Starptautisko projektu vadītājs
gatis.kasparinskis [at] jelgavasnovads.lv

Ilze Brakmane

Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja
ilze.brakmane [at] jelgavasnovads.lv
Logo "Līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma"