08.08.2022.

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

Drukāt
 • Projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001
 • Īstenošanas laiks: 01.01.2017.-31.12.2022.
 • Projekta mērķis: pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.
Projekta īstenotājs - Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:
Projekta finansējuma avots: Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums.
Nodarbinātajiem pieejamie izglītošanās veidi: 
 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
Pašvaldības aktivitātes projektā: 
 • mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana pašvaldības teritorijā
 • nodarbināto iedzīvotāju informēšana par karjeras konsultanta pakalpojumiem
 • nodarbināto iedzīvotāju vecumā no 25 gadiem informēšana un iesaiste projektā
Projekta mērķa grupa: 
 • strādājošie vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
 • strādājošie ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību
 • priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:
Mācību izmaksas:
 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums
 • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas
   
Nodarbinātajiem pieejamais atbalsts projekta laikā:
 • pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās
 • karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
 • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu
Vairāk informācijas mājaslapā: www.macibaspieagusajiem.lv un www.viaa.gov.lv:
Publicitāte:

Projekta pieaugušo izglītības koordinators:
Jānis Erno
Tālr.: 63012258
Projekta koordinators:
Gatis Kasparinskis
Tālr.: 63048487