03.02.2023.

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Drukāt
 • Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001
 • Ieviešanas laiks: 03.2017.–12.2022.
 • Projekta mērķis: Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” SAM: 8.3.4. “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”

Projekta īstenotājs un finansējuma saņēmējs: Izglītības kvalitātes valsts dienests - sadarbībā ar projekta sadarbības partneriem – pašvaldībām (arī Jelgavas novada pašvaldība)

Finansējums: Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 EUR un valsts budžeta finansējums 5 971 857 EUR.

Mērķgrupa:

 • vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei
 • profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas)

Projektā sniegtais atbalsts:

 • konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • kompensācija par:
  • sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu);
  • naktsmītnēm;
  • ēdināšanu;
  • individuālās lietošanas priekšmetiem;
  • speciālo transportu.

Sistemātiskie atbalsta pasākumi:

 • PMP risku mazināšanas vadlīnijas pašvaldībām, skolām
 • Datu operatīvās sistēmas izveide
 • Informatīvā kampaņa
 • Atbalstošas mācību vides izveide
 • Finansējums pedagogiem papildu konsultāciju nodrošināšanai skolēniem ar PMP risku
 • Finansējums pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei
 • Semināri
 • Supervīzijas
 • Darbnīcas
 • Konferences
 • Metodiskie atbalsta līdzekļi

Projektā iesaistītās Jelgavas novada skolas: Aizupes pamatskola, Elejas vidusskola, Neklātienes vidusskola, Kalnciema pagasta vidusskola, Kalnciema vidusskola, Lielplatones internātpamatskola, Līvbērzes pamatskola, Sesavas pamatskola, Staļģenes vidusskola, Svētes pamatskola, Vilces pamatskola, Vircavas vidusskola, Vircavas vidusskolas Platones filiāle, Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

Projekta īstenošanas pamats: Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi

Vairāk informācijas:
#PuMPuRS
 
Publicitāte:

Izglītības projektu vadītāja
Lelde Šantare

Tālr.: 63048487
lelde.santare@jelgavasnovads.lv 
Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītojamo atbalsta jautājumos
Ilze Brakmane

Tālr.: 25707966
ilze.brakmane@jelgavasnovads.lv​