Statuss:
Īstenošanā

Projekta Nr.: 22-06-AL03-A019.2203-000005
Projekta ieviešanas laiks: 12.05.2022.– 31.07.2023.
Projekta mērķis: labiekārtot Cenu pagasta Ānes ciema parku, bērnu rotaļu zonā izveidojot gājēju celiņus, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu rekreācijas pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem, sekmējot drošu un ērtu pārvietošanos parka apmeklētājiem, uzlabojot dzīves vides kvalitāti un attīstot vietas potenciālu.

attels

Īstenojot projektu, tiks izstrādāta un būvvaldē saskaņota būvniecības iecere, plānojot celiņu tīklu atbilstoši izstrādātajam Ānes parka skiču projektam un paredzot celiņu izbūvi 2 kārtās. Šī projekta ievaros parka teritorijā, kur jau ir uzstādītas bērnu rotaļu laukuma iekārtas,  tiks izbūvēta gājēju celiņu I kārta, ar kopējo celiņu garumu aptuveni 400 m.

Projekta kopējais finansējums: 25 000,00 EUR

Publiskais finansējums: 9 900,00 EUR

Pašvaldības finansējums: 15 100,00 EUR

Projekts Nr. 22-06-AL03-A019.2203-000005 “Ānes parka labiekārtošana, I kārta”  tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros.

Projekta vadītāja: