Latvijas vides aizsardzības fonds

Ir apstiprināts projekts “Bioloģiski vērtīgā zālāja atjaunošana dabas parkā “Svētes paliene” Līvbērzes pagastā” (projekta reģistrācijas Nr. 1-08/131/2022)

Projekta mērķis ir atjaunot bioloģiski vērtīgo un aizaugošo Svētes palienes pļavu Līvbērzes pagastā Jelgavas novadā (zemes vienība Nr. 54620070056), kurā atrodas bioloģiski vērtīgais palieņu zālājs. Zālājs šajā teritorijā ir ļoti zemā kvalitātē, jo ilgstoši nav ticis apsaimniekots. Projektā plānots veikt virkni atjaunošanas darbu, kas būtiski uzlabos palienes pļavas vērtīgo zālāju. Tas būs sākums ilgtspējīgai Svētes palienes pļavas apsaimniekošanai un uzturēšanai, kā arī nodrošinās reto un īpaši aizsargājamo savvaļas putnu un augu sugu, kā arī biotopu aizsardzību.

Projekta rezultātā aptuveni 4 ha no iepriekšminētās teritorijas, kas atrodas Svētes palienē, tiks atbrīvoti no kokiem un krūmiem, kuru atliekas tiks novestas no lauka. Tālāk sekos pirmreizējā pļaušana aizaugušajā plātībā (~21 ha) un novāktas 8 tonnas/ha biomasas. Tiks novākti ~2000 m3 apauguma ~2000 metru gariem meliorācijas grāvjiem, kā arī no ciņiem, uzkrājušās kūlas u.c. nelīdzenumiem izlīdzināts ~21 ha zālāja virsmas.

Projekta īstenošanas no 2023.gada 10.aprīļa līdz 2023.gada 10.decembrim

Projekta budžets 68 500 EUR, t.sk. Jelgavas novada pašvaldības finansējums 6 850 EUR.

Projekta vadītāja - Projektu nodaļas infrastruktūras  projektu vadītāja Anita Skubiļina

Projekta asistente -  Īpašuma pārvaldes Vides pārvaldības nodaļas vides inženiere Zane Laiviņa