Statuss:
Īstenošanā
  • Projekta Nr.: 22-06-AL03-A019.2203-000003
  • Projekta ieviešanas laiks: 16.05.2022.– 16.05.2023.
  • Projekta mērķis: izgatavot un uzstādīt jauna dizaina informatīvos stendus Jelgavas novada trīs muižu un parku teritorijās-Vilces, Vircavas un Teteles muižas parkā, veicinot dabas un kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu, attīstību, popularizēšanu un plašu publisku pieejamību ikvienam apmeklētājam.
attels

Projekta kopējais finansējums: 10 345,50 EUR

Projekta attiecināmās izmaksas: 10 345,50 EUR

Publiskais finansējums: 9 310,95 EUR

Pašvaldības finansējums: 1 034,55 EUR

Projekts Nr. 22-06-AL03-A019.2203-000003 “Jelgavas novada dabas un kultūras vērtību atpazīstamības veicināšana” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros.

Publickācija:

Izgatavoti un uzstādīti jauna dizaina informatīvie stendi Jelgavas novada muižu un parku teritorijās

Projekta vadītāja:

Ella Popesko

Kultūras, sporta un NVO projektu vadītāja
ella.popesko [at] jelgavasnovads.lv