Statuss:
Noslēdzies
 • Projekts Nr. 2020-1-LV01-KA101-077185
 • Ieviešanas laiks: 14.09.2020.-13.12.2022.
 • Projekta mērķis: Izglītības iestāžu administrācijas, pedagogu, interešu izglītības skolotāju, metodiķu un Izglītības pārvaldes speciālistu profesionālā pilnveide, lai nodrošinātu kvalitatīvu un pieejamu izglītības saturu skolās, uzlabojot izglītības procesu vadību, dažādojot paņēmienus un rīkus, atbilstoši mūsdienu prasībām un tendencēm, tādā veidā palielinot skolu konkurētspēju un prestižu un uzlabojot skolu nākotnes absolventu prasmes.
attels

 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts "Kvalitatīvas un pieejamas izglītības nodrošināšana Jelgavas novadā" (proj.Nr. 2020-1-LV01-KA101-077185). Projektu finansē Eiropas Savienība.

Projekta uzdevumi:

 • Pilnveidot izglītības iestāžu procesu vadības plānošanu, organizēšanu un novērtēšanu, iekļaujot pedagoģisko personālu un atbalsta personālu;
 • Pilnveidot mācību un interešu izglītības programmas;
 • Pedagoģiskā personāla pilnveide jaunā izglītības satura ieviešanai pamatizglītībā un pirmsskolas izglītībā
 • Digitalizācija izglītības iestādēs;
 • Kvalitatīva vispārējās izglītības nodrošināšana pieaugušajiem
 • Uzlabot izglītības iestāžu personāla izglītības procesa vadības prasmes.

Sadarbības partneri:  Elejas vidusskola, Kalnciema pagasta vidusskola, Kalnciema vidusskola, PII Kamenīte, Jelgavas novada Neklātienes vidusskola, Staļģenes vidusskola, Svētes pamatskola, Šķibes pamatskola, Vircavas vidusskola, Vilces pamatskola, Zaļenieku Komerciālā un Amatniecības vidusskola

Galvenās aktivitātes:

 • Projekta dalībnieku Angļu valodas nodarbības, lai atsvaidzinātu svešvalodu zināšanas, apgūtu terminoloģiju;
 • 39 pedagoģisko darbinieku (Izglītības iestāžu administrācijas, pedagogu, interešu izglītības skolotāju, metodiķu un Izglītības pārvaldes speciālistu) profesionālā pilnveide 4 virzienos: digitalizācija, kompetenču pieeja mācību saturā, skolvadība, izglītības iestādes attīstības virzieni – ekoskola, pieaugušo izglītošana.
 • Mobilitātes pēcpasākumi (izvērtēšana, atskaites, kursos gūto zināšanu un pieredzes izplatīšana skolas un novada mērogā);
 • Iegūto zināšanu un pieredzes adaptācija izglītības iestādes vajadzībām, tai skaitā jaunu interešu izglītības programmu izveidošana, esošo izglītības programmu uzlabošana, stratēģiju izstrāde;
 • Dalīšanās pieredzē ar adaptācijas rezultātiem - prezentācijas pedagogu sanāksmēs un radošajās darbnīcās, pašvērtējuma veikšana.

Publicitāte:

Projekta koordinators: 

Lelde Šantare

Izglītības projektu vadītāja
lelde.santare [at] jelgavasnovads.lv