Statuss:
Īstenošanā

Jelgavas novada pašvaldība ir iesaistījusies  ESF Projekta nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotajos pilotprojektos:

  • "Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”. Ieviešanas laiks: 02.11.2020. – 31.10.2023.
  • “Metodika sociālajam darba ar sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām". Ieviešanas laiks: 01.05.2022. – 31.10.2022.
  • “Metodika sociālajam darbam ar jauniešiem”. Ieviešanas laiks:  01.06.2022. – 30.11.2022.
attels

Ģimenes asistenta pakalpojums ir pakalpojums personai vai ģimenei, kuru spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā, dažādu sociālu, garīgu, fizisku traucējumu dēļ, ir apgrūtinātas. Tādējādi pakalpojuma mērķis ir uzlabot klienta (personas/ ģimenes), kurš saņem pakalpojumu, spējas sociāli funkcionēt, un risināt savas sociālās vajadzības, proti, atrast darbu, kārtot sadzīvi, rūpēties par savu mājokli, ģimenes locekļiem, savu un ģimenes locekļu veselību, kā rezultātā uzlabotos gan personas, gan viņa ģimenes locekļu dzīves kvalitāte un spēja iekļauties sabiedrībā. Pakalpojuma ietvaros tiek veicināta sociālo prasmju apguve, pilnveide un apgūto prasmju nostiprināšana, nodrošinot individuālu konsultatīvu, praktisku, izglītojošu, asistējošu un emocionālu atbalstu dzīvesvietā un sociālajā vidē.

Publicitāte: