logo

Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2023. gada 9.jūnija sēdē Nr. 4-23 sēdē ir apstiprināts Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde”  iesniegtais projekts “Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” dabas aizsardzības plāna aktualizācija””.

Projekta mērķis ir izstrādāt Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” (turpmāk tekstā - Liegums) dabas aizsardzības plānu (turpmāk tekstā Plāns), pārbaudot un apstiprinot aktuālo informāciju par īpaši aizsargājamām dabas vērtībām Liegumā un kompensējošās teritorijās, veicot Lieguma robežu maiņu un iekļaujot kompensējošās teritorijas, kā arī veicot attiecīgus grozījumus saistītajos ārējos normatīvajos aktos. Radīt priekšnoteikumus Lieguma ilgtspējīgai attīstībai, saskaņojot dabas aizsardzības, ekonomiskās un sociālās intereses un saglabājot bioloģisko daudzveidību. Realizēt plānā paredzētos veicamos  Lieguma apsaimniekošanas pasākumus un monitoringu. Integrēt plānā pasākumus saistībā ar perspektīvā paredzētā transporta pārvada (tilta) izbūvi pār Lielupi un Driksas upi, kas ir vienīgais risinājums pilsētas satiksmes organizācijas, kā arī pilsētas ziemeļu daļas sociālās un ekonomiskās attīstības nodrošināšanai un ir nepieciešams sabiedrībai nozīmīgu interešu apmierināšanai, sabalansējot ar dabas vērtību ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības rīkotā atklātā konkursa „Dabas aizsardzības plāna aktualizācija dabas liegumam “Lielupes palienes pļavas” (iepirkuma identifikācijas Nr.  JVP 2023/83/AK) rezultātā dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” dabas aizsardzības plāna aktualizāciju veiks SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Projekta rezultātā tiks turpināta optimāla Lieguma apsaimniekošana, saskaņojot dabas aizsardzības, ekonomiskās un sociālās intereses. Saglabājot bioloģisko daudzveidību, biotopa platības palielinot uz papildus iekļauto kompensējamo platību rēķina, tiks nodrošināta dabas kapitāla pārvaldīšana un aizsardzība. Palielināsies Lielupes palieņu pļavu atpazīstamība ar atpūtai un tūrismam pārdomātu infrastruktūru.

Projekta īstenošana: no 2023.gada 01. jūlija līdz 2025.gada 30. jūnijam

Projekta budžets: 62 500 EUR, t.sk. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības finansējums 12 500 EUR.

Kontaktinformācija: Jolanta Ližus

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Attīstības un pilsētplānošanas departamenta vides pārvaldības speciāliste

Tālr. 63005565

E-pasts: jolanta.lizus@jelgava.lv