Statuss:
Noslēdzies
  • Finansējums vienam projektam ir līdz 1500,00 EUR (viens tūkstotis piecsimt euro, 00 centi). 
  • Konkursa mērķis ir sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un teritorijas sakopšanā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, iesaistoties sabiedrībai derīgā darbā.

Tāpat kā iepriekšējos gados, iesniedzamajam projektam jāatbilst dažādiem nosacījumiem, taču šogad tajos ir veiktas korekcijas, paredzot, ka projektam jāuzlabo vietējās sabiedrības dzīves kvalitāti, kā arī - projekta rezultātam jābūt publiski pieejamam, piemēram, publiski pieejamu soliņu, atkritumu urnu, veļas žāvētavu vai velo novietņu uzstādīšana, zālienu, apstādījumu, sporta laukumu un bērnu rotaļu  ierīkošana/ labiekārtošana, daudzdzīvokļu ēku teritoriju apzaļumošana vai teritorijas labiekārtošana, dabas, atpūtas vai sporta takas izveide u.t.t.

 

Konkursam kopējais paredzētais finansējums 2022.gadā ir 50 000 EUR (piecdesmit  tūkstoši euro), t.sk. naudas balvu fonds labākajiem projektiem 300 EUR (trīs simti euro).

 

Projekts jāīsteno Jelgavas novada teritorijā un ieguvēji no projekta rezultātiem ir Jelgavas novada iedzīvotāji.

 

Projektu pieteikumu iesniegšana no 2022.gada 1.marta līdz 2022.gada 25.aprīlim plkst. 15.00, savukārt projektu īstenošanas termiņš ir 2022.gada 14.novembris.

 

Projektu īstenošanas atskaites iesniegšanas termiņš ir 2022.gada 21.novembris (ieskaitot).