Novada ziņas Projekti Sociālā joma
Sociālā joma

Jelgavas novada pašvaldības Labklājības pārvalde aicina nevalstiskās organizācijas (turpmāk - NVO) iesniegt sociālos un veselības veicināšanas projektus. Pieteikumu iesniegšana tiek noteikta no 2023. gada 13.jūnija līdz 12. jūlija plkst.17:00. Viena projekta maksimālā atbalstāmā summa ir līdz 1 000,00 EUR.

Konkursa kārtībā finansiālu atbalstu piešķir:

  • projektiem, kas paredz sabiedriski nozīmīgu sociālu programmu, aktivitāšu un pasākumu īstenošanu;
  • sabiedrības veselības un aktīva dzīvesveida veicināšanas pasākumu organizēšanai un izglītošanai par veselības jautājumiem.

Pieteikumu var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

  • personīgi, Jelgavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros to darba laikā. Informācija par centriem un to darba laikiem pieejama
  • nosūtot pa pastu uz adresi Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001. Ja projekta pieteikums tiek sūtīts pa pastu, par projekta iesniegšanas datumu uzskatāms pasta zīmogā norādītais nosūtīšanas datums;
  • elektroniski parakstīta dokumenta formā vienā dokumentā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@jelgavasnovads.lv (šajā gadījumā projekta pieteikumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, elektroniskā pasta temata ailē jānorāda projekta pieteikuma iesniedzējs un Konkursa nosaukums).
  • Kārtību, kādā tiek piešķirts finansējums sociāliem un veselības veicināšanas projektiem Jelgavas novadā, nosaka noteikumi “Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību sociālajiem un veselības veicināšanas projektiem jelgavas novadā” (apstiprināti ar Jelgavas novada domes 2023. gada 1.jūnija lēmumu Nr.29 (sēdes protokola Nr.13)).

    Vairāk informācijas par projekta konkursu un nolikumu: Jelgavas novada Labklājības pārvaldes vadītājas vietniecei, e-pasts antra.akermane@jelgavasnovads.lv, tālrunis +371 25629688