Projekti

Projektā "Skolēnu runātprasmes uzlabošana (Eng: Closing the Word Gap)" (2019-1-UK01-KA229-061373_3) viens no izvirzītajiem uzdevumiem ir projektā iesaistītajam personālam doties mācību vizītēs uz partnerskolām, lai kontekstā ar vietējo politisko ietvaru un ģeopolitisko situāciju iepazītu skolu īstenoto darbu bērnu runātprasmes uzlabošanā praktiski.  

Lai projektā izvirzīto uzdevumu izpildītu, tika īstenotas četras mobilitātes un veiktas četras gadījumu izpētes agrīnās runātprasmes uzlabošanas jomā:

  1. Gadījumu izpēte - Lielbritānija​
  2. Gadījumu izpēte - Itālija
  3. Gadījumu izpēte – Spānija
  4. Gadījumu izpēte – Latvija

Projekta mērķis: stiprināt sadarbību un tīklu veidošanu starp organizācijām; apmainīties ar pieredzi un labu praksi, izmantojot mācības un seminārus; sagatavot speciālistus, lai tie labāk spētu identificēt izglītojamos ar runātprasmes problēmām, risinātu viņu individuālās vajadzībās; sekmēt skolas spēju uzlabot izglītojamo runātprasmes.  Vairāk informācijas par projektu Skolēnu runātprasmes uzlabošana (Eng: Closing the Word Gap)