Šobrīd neviens lokālplānojums nav publiskajā apspriešanā.

Jelgavas novada dome 2022.gada 28.decembrī pieņēma lēmumu Nr.20 (protokols Nr.46/2022) atļaut uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54440050524 (Piparu iela 2, Iecēni Cenu pag.), lai grozītu Ozolnieku novada teritorijas plānojumu 2020.


Jelgavas novada dome 2022.gada 30.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.19 atļaut uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54440050236 (Kalniņi, Brankas, Cenu pag.), lai grozītu Ozolnieku novada teritorijas plānojumu 2020 (protokols Nr.44/2022).


Jelgavas novada dome 2022.gada 27.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.14 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Jelgavas ielā 20, 22, 24, Kalnciemā, Kalnciema pagastā” (protokols Nr. 18/2022). 


Jelgavas novada dome 2021.gada 28.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem “Veļu tīrelis”, “Lejastīrelis” un “Purva ceļi”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā” (protokols Nr.7, 18.§).

Jelgavas novada dome 2016.gada 31.augustā pieņēma lēmumu apstiprināt lokālplānojumu Elejas ciema teritorijas daļai un izdot saistošos noteikumus Nr.10 “Elejas pagasta Elejas ciema daļas teritorijas lokālplānojums”.

Ar lokālplānojumu var iepazīties pielikuma datnēs; www.elatvija.lv; LPKS “Latraps” un Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā.

Pielikumi:


Jelgavas novada dome 2021.gada 26.maijā pieņēma lēmumu (protokols Nr.8, 17.§) apstiprināt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Platones ielā 2, Vircavā, Vircavas pagastā un izdot saistošos noteikumus Nr.8 “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Platones ielā 2, Vircavā, Vircavas pagastā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.


Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2021.gada 9.jūnijā un lokālplānojums ir īstenojams saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021.gada 17.augusta vēstuli Nr.15-2/7614.

Ar lokālplānojumu var iepazīties portālā geolatvija.lv un Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā.

Pielikumi:


Jelgavas novada dome 2021.gada 10.decembrī pieņēma lēmumu (protokols Nr.33,  29.§) apstiprināt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Rundāles ielā 11, Mežciemā, Jaunsvirlaukas pagastā un izdot saistošos noteikumus Nr.22 “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Rundāles ielā 11, Mežciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.


Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2021.gada 27.decembrī un lokālplānojums ir īstenojams saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022.gada 3.marta vēstuli Nr.15-2/1628.

Ar lokālplānojumu var iepazīties portālā geolatvija.lv un Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā.

Pielikumi:


Jelgavas novada dome 2022.gada 30.martā pieņēma lēmumu Nr.16 (protokols Nr. 13/2022) apstiprināt lokālplānojumu nekustamā īpašuma “Upes lauks”, Nākotnes ciemā, Glūdas pagastā, sastāvā esošai zemes vienībai un izdot saistošos noteikumus Nr.10 “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam “Upes lauks”, Nākotnes ciemā, Glūdas pagastā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

 

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2022.gada 7.aprīlī un ir īstenojams saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022.gada 15.jūnija vēstuli Nr. 15-2/4377.

Ar lokālplānojumu var iepazīties portālā geolatvija.lv un Jelgavas novada pašvaldībā Pasta ielā 37, Jelgavā.

Pielikumi:

Šobrīd neviens paziņojums nav.