• Projekta ieviešanas laiks: 08.09.2022. – 07.06.2023
  • Projektu finansē: Eiropas Komisija.
  • Projekts Nr. 2022-1-LV01-KA122-SCH-000069644
  • Projekta mērķis: Jelgavas novada Ozolnieku pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” darbības pilnveide, atbilstoši iestādes attīstības plānam – Montesori metodes un brīvdabas pedagoģijas integrēšana mācību procesā, iekļaujošās izglītības stiprināšana.

   

Logo

Projekta mērķis: Jelgavas novada Ozolnieku pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” darbības pilnveide, atbilstoši iestādes attīstības plānam – Montesori metodes un brīvdabas pedagoģijas integrēšana mācību procesā, iekļaujošās izglītības stiprināšana.

Erasmus+KA1 – personu mobilitāte mācību nolūkos - programmas projekts “labās prakses pārņemšana vides iekārtojuma un mācību darba organizācijas formu dažādošanai iestādē” (Nr. 2022-1-LV01-KA122-SCH-000069644). Projektu finansē Eiropas Komisija.

Projekta uzdevumi:

  1. Izglītības iestādes personāla profesionālo kompetenču uzlabošana Montesori, Brīvdabas pedagoģijā un iekļaujošā izglītībā, tai skaitā jauno pedagogu sagatavošana praktiskam darbam.
  2. Izglītības iestādes attīstība, pārņemot paraugpraksi Montesori metodes iekļaušanai mācību procesā un brīvdabas nodarbību organizēšanā.

Projekta vadošais partneris: Jelgavas novada Ozolnieku PII Zīlīte

Galvenās aktivitātes:

  • Pedagoģiskā darba vērošana Varšavas Montesori skolā
  • Strukturēto kursu par Brīvdabas pedagoģiju apmeklēšana Itālijā
  • Metodiskā materiāla izstrāde par apgūtajām metodēm, prasmēm, pieredzi, atbilstoši iestādes vajadzībām
  • Sagatavoti ieteikumi vides pielāgošanai mācību procesam - brīvdabas nodarbībām
  • Dalīšanās pieredzē – izstrādāts, licencēts un īstenots semināru cikls pirmsskolas pedagogiem

 

Publikācija:

 

Metodiskie materiāli:


Projekta koordinators izglītības iestādē: 

Laura Lapiņa