Statuss:
Noslēdzies
  • Finansējums vienam projektam ir līdz  750,00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro, 00 centi). Projektu pieteicēji var ieguldīt savu līdzfinansējumu, tas var tikt novērtēts kā materiālais ieguldījums.
  • Konkursa mērķis sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un teritorijas sakopšanā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, iesaistoties sabiedrībai derīgā darbā. Veicināt sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

Konkursam kopējais paredzētais finansējums 2019. gadā ir 23 000,00 EUR, t.sk. naudas balva labākajiem projektiem 300,00 EUR

Projekts jāīsteno Jelgavas novada teritorijā un ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Jelgavas novada iedzīvotājiem.

Projektu pieteikumu iesniegšana no 2019.gada 4. marta līdz 2019.gada 5. aprīlim plkst. 15.00.

Projektu īstenošanas periods no 2019.gada 6. maija līdz 2019.gada 30. septembrim.

Projektu īstenošanas un finansējuma izlietojuma atskaites iesniegšanas termiņš ir 2019.gada 11. oktobris (ieskaitot).