• Projekts nr. LLI-291
  • Ieviešanas laiks: 01.05.2018.-30.04.2020.
  • Projekta mērķis: uzlabot upju veidoto zaļo infrastruktūru, iekļaujot ekosistēmas un ainavu konceptus plānošanā, kā arī demonstrējot zemieņu upju integrētās apsaimniekošanas pasākumu nozīmīgumu vietējā un reģionālā mērogā
attels1

Projekta kopējās izmaksas: EUR: 583 300.34 (t.sk. ERAF finansējums 495 805.26 EUR), Jelgavas novada pašvaldības projekta  daļa: EUR 70 395.69, no tās ERAF finansējums 85% - EUR 59 836.33; Jelgavas novada pašvaldības finansējums 10% - 10 559.36

Projekta vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions 

Zemgales Plānošanas reģions, Baltijas Vides Forums, Jelgavas novada pašvaldība, Bauskas novada dome, Rundāles novada dome, Biržu rajona pašvaldība (Lietuva), Biržu Reģionālais parks (Lietuva), Žagares Reģionālais parks (Lietuva).

Projektā plānots nodrošināt Latvijas-Lietuvas pierobežas reģiona upju veidotās zaļās infrastruktūras efektīvu apsaimniekošanu stiprinot sadarbību starp valsts pārvaldes institūcijām un ieinteresētajām pusēm, kā arī atbalstot pašvaldības un reģionālās institūcijas ar zināšanām par to, kā ieviešami upju veidotās zaļās infrastruktūras apsaimniekošanas pasākumi un prakse. Projekta ietvaros tiks veicināta sadarbība, izveidojot ieinteresēto pušu paneli, kā arī organizētas apmācības par ainavas un zaļās infrastruktūras plānošanu un apsaimniekošanu; izstrādāta metodoloģija Ainavas un zaļās infrastruktūras plānošanas zemieņu teritorijās; izstrādāti 4 Ainavas un zaļās infrastruktūras plāni (Zemgales plānošanas reģionam, Bauskas pašvaldībai, Svētes sateces baseinam un Biržu pilsētai); īstenoti dažāda veida pasākumi/aktivitātes, lai uzlabotu upju veidoto zaļo infrastruktūru dažādas vietās pierobežas teritorijā. Tiks sagatavoti un izplatīti publicitātes materiāli, kā arī vietējo ieinteresēto pušu grupas iesaistītas projekta aktivitātēs. Tādējādi tiks nodrošināta projekta partneru un mērķgrupu sadarbība, izstrādājot un testējot jaunu ekosistēmā un ainavā balstītu pieeju integrētai zemieņu upju plānošanai un apsaimniekošanai.

Projekta nosaukums angļu valodā: Enhancement of Green Infrastructure in the Landscape of Lowland Rivers (ENGRAVE)

Saite uz programmas mājaslapu: www.latlit.eu

Saite uz oficiālo ES mājaslapu: www.europa.eu

Papildu informācija par projektu latviešu valodā:

Brief information about the project in English: 

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild Jelgavas novada pašvaldība un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta koordinators Jelgavas novada pašvaldībā:

Kristīne Beitāne

Projekta koordinatore
kristine.beitane [at] jelgavasnovads.lv