08.02.2023.

Atbalsts bez vecāku gādības palikušiem bērniem

Viesģimene

Viesģimene

Viesģimene ir laulātie vai persona, kas uz laiku uzņem savā dzīvesvietā bērnu aprūpes iestādē ievietotu bērnu vai bērnu aprūpes iestādē kontaktējas ar tur ievietotu bērnu

Adopcija

Adopcija

Pēc adopcijas pieteikuma un attiecīgo dokumentu saņemšanas bāriņtiesa pārbauda iesniegtos dokumentus un vismaz sešus mēnešus veic ģimenes izpēti, to skaitā: izvērtē adopcijas motivāciju, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības un spējas izaudzināt bērnu; noskaidro adoptētāja ģimenes dzīves apstākļus un izvērtē adoptētāja materiālo stāvokli; pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām attiecībā uz adoptētāju nosūta adoptētāju pie psihologa saņemt atzinumu par personas piemērotību adopcijai.

Aizbildnība

Aizbildnība

Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam, ja :

 • bērna vecāki ir miruši vai izsludināti par mirušiem;
 • bērna vecākiem ir pārtrauktas bērna aizgādības tiesības vai atņemtas aizgādības tiesības;
 • bērna vecāki ir atzīti par rīcībnespējīgiem;
 • bērna vecāki ir pazuduši un izsludināti meklēšanā;
 • bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu;
 • abi bērna vecāki ir nepilngadīgi;
 • radušās būtiskas domstarpības bērna un vecāku attiecībās;
 • radušies citi neatliekami gadījumi.
Audžuģimene

Audžuģimene

Jelgavas novada bāriņtiesa aicina novada iedzīvotājus pieteikties audžuģimenes statusa iegūšanai. Vēlamies apzināt tās ģimenes, kuras mūsu novadā būtu gatavas uzņemties šos pienākumus un palīdzēt bērniem, pieņemot viņus uz laiku savā ģimenē un tādējādi aiztaupot ievietošanu bērnu aprūpes iestādē. 

 

Sociālās garantijas pilngadību sasniegušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās

Sociālās garantijas pilngadību sasniegušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās

Pēc pilngadības sasniegšanas  ir tiesības saņemt:

 • apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai;
 • apģērbs, apavi;
 • naudas līdzekļi patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
 • pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
 • palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā;
 • pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
 • pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai;
 • psihosociālais atbalsts;
 • ģimenes valsts pabalsts.