Kontakti

sarc [at] jelgavasnovads.lv

Atrašanās vieta

Adrese: Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023

Norēķinu informācija

Saņēmēja nosaukums:
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Eleja”
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
40900005077
Bankas konts:
LV07HABA0551025900443
Bankas nosaukums:
AS “Swedbank”
Bankas kods:
HABALV22

Ziedojumiem

Saņēmēja nosaukums:
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Eleja”
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
40900005077
Bankas konts:
LV27HABA0551026845154
Bankas nosaukums:
AS “Swedbank”
Bankas kods:
HABALV22

Darbinieki

Nellija Veinberga

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra vadītāja - Adrese: Parka iela 11, Eleja, Elejas pag., Jelgavas novads, LV-3023
nellija.veinberga [at] jelgavasnovads.lv

SARC “Eleja” ar savu profesionālo darbību veido drošu sociālo vidi. Balstoties uz tradīcijās veidoto pieredzi, mūsu misija ir nodrošināt cilvēkiem daudzveidīgu pakalpojumu kopumu ar augstu klientu apkalpošanas līmeni, kvalitātes standartiem un darbinieku apmierinātību, un apstākļus, kas rada māju izjūtu un atbilst cilvēka vajadzībām un tiesībām.

Esam iedzīvotājiem atvērta un draudzīga pašvaldības institūcija un savā darbā ievērojam sociālā darba profesionālos standartus, ētiku, labas pārvaldības principus un vispārējās cilvēktiesības. Ikdienā nepārtraukti pilnveidojam savu profesionalitāti un uzlabojam pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, fokusējoties uz klientu vajadzībām un veicinot viņu līdzdarbību un apmierinātību.

SARC "Eleja" veselības punkts (kods: 030000004) reģistrēts Ārstniecības iestāžu reģistrā 2024. gada 5. janvārī.

Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas iespējām, tajā skaitā par gaidīšanas rindu,  pilngadīgām abu dzimumu personām ar invaliditāti un pensijas vecuma personām interesēties Jelgavas novada sociālajā dienestā vai pa tālruni +371 63024965 vai +371 29137827.

Pilngadīgo personu nodaļa

nellija.veinberga [at] jelgavasnovads.lv

Krīzes centrs

nellija.veinberga [at] jelgavasnovads.lv

Pakalpojumu maksa no 2024. gada 1. februāra

Noteikta,  pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 9. punktu, 10. panta otrās daļas 2. punkta d) apakšpunktu, Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.333 “Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība, un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. un 7. punktu, Jelgavas novada pašvaldības 2022.gada 28.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.30 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas novadā” un Jelgavas novada pašvaldības 2024.gada 22.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2024.gadam”.

Pakalpojuma nosaukums Maksa/EUR diennaktī  
Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām 

Jelgavas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem - 36,00

Citās pašvaldībās deklarētiem - 36,98

Jelgavas novada domes 2024. gada 31. janvāra lēmums (protokols Nr. 2, 10.§)
Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem  61,09 Jelgavas novada domes 2024. gada 31. janvāra lēmums (protokols Nr. 2, 10.§)
Krīzes centra pakalpojums krīzes situācijā nonākušām personām ar bērniem 40,14 Jelgavas novada domes 2024. gada 31. janvāra lēmums (protokols Nr. 2, 10.§)