Kontakti

sarc [at] jelgavasnovads.lv

Atrašanās vieta

Adrese: Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023

Norēķinu informācija

Saņēmēja nosaukums:
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Eleja”
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
40900005077
Bankas konts:
LV07HABA0551025900443
Bankas nosaukums:
AS “Swedbank”
Bankas kods:
HABALV22

Ziedojumiem

Saņēmēja nosaukums:
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Eleja”
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
40900005077
Bankas konts:
LV27HABA0551026845154
Bankas nosaukums:
AS “Swedbank”
Bankas kods:
HABALV22

Darbinieki

Nellija Veinberga

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra vadītāja - Adrese: Parka iela 11, Eleja, Elejas pag., Jelgavas novads, LV-3023
nellija.veinberga [at] jelgavasnovads.lv

SARC “Eleja” ar savu profesionālo darbību veido drošu sociālo vidi. Balstoties uz tradīcijās veidoto pieredzi, mūsu misija ir nodrošināt cilvēkiem daudzveidīgu pakalpojumu kopumu ar augstu klientu apkalpošanas līmeni, kvalitātes standartiem un darbinieku apmierinātību, un apstākļus, kas rada māju izjūtu un atbilst cilvēka vajadzībām un tiesībām.

Esam iedzīvotājiem atvērta un draudzīga pašvaldības institūcija un savā darbā ievērojam sociālā darba profesionālos standartus, ētiku, labas pārvaldības principus un vispārējās cilvēktiesības. Ikdienā nepārtraukti pilnveidojam savu profesionalitāti un uzlabojam pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, fokusējoties uz klientu vajadzībām un veicinot viņu līdzdarbību un apmierinātību.

Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas iespējām, tajā skaitā par gaidīšanas rindu,  pilngadīgām abu dzimumu personām ar invaliditāti un pensijas vecuma personām interesēties Jelgavas novada sociālajā dienestā vai pa tālruni +371 63024965 vai +371 29137827.

Pilngadīgo personu nodaļa

nellija.veinberga [at] jelgavasnovads.lv

Krīzes centrs

nellija.veinberga [at] jelgavasnovads.lv

Pakalpojumu maksa no 2023. gada 22. februāra

Noteikta,  pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta „g” apakšpunktu, Jelgavas novada pašvaldības 2022.gada 3. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2022.gadam”  

Nr. p.k.

Pakalpojuma nosaukums Maksa/EUR diennaktī  
1. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām  30,20 2023. gada 22.februāra domes sēdes lēmums Nr. 25   (protokols Nr.5)
2. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem  56,66 2023. gada 22.februāra domes sēdes lēmums Nr. 25   (protokols Nr.5)
3. Krīzes centrs   krīzes situācijā nonākušām personām ar bērniem 47,01 2023. gada 22.februāra domes sēdes lēmums Nr. 25   (protokols Nr.5)