Domes sēde
ģerbonis

25.10.2023., plkst. 15.00.
Jelgavas novada pašvaldības 5.stāva sēžu zālē (Pasta iela 37, Jelgava).

Domes sēdi tiešraidē varēs vērot pašvaldības oficiālajā Youtube kontā “Jelgavas novads”.

 1. Par darba kārtību
 2. Par Vladislava Pogožeļska atbrīvošanu no Platones pagasta pārvaldes vadītāja amata

 3. Par Staņislava Matusa atbrīvošanu no Sesavas pagasta pārvaldes vadītāja amata

 4. Par saistošo noteikumu Nr. __ „Par atbalstu ārstniecības personām un ārstu praksēm Jelgavas novadā” izdošanu

 5. Par saistošo noteikumu Nr.__ "Par Jelgavas novada pašvaldības 2021.gada 22.septembra saistošo noteikumu Nr.9 “Par Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu" atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu

 6. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Kalēji, Valgundes pag.)

 7. Par rezerves zemes fondā ieskaitītas zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Salgales pag.)

 8. Par reālservitūta (ceļa servitūta ar tiesībām uz braucamo ceļu) nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam “Upes lauks”, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

 9. Par pašvaldībai piekritīgu zemes vienību sadalīšanu un  robežu pārkārtošanu (Pakalnieši, Pakalnieši 2, Valgundes pag.)

 10. Par zemes vienības sadalīšanu (Gārņi, Sesavas pag.)

 11. Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses piešķiršanu (Lindas iela, Valgundes pag.)

 12. Par detālplānojuma “Viskaļi”, “Grantiņi”, Brankās, Cenu pagastā, Jelgavas novadā, apstiprināšanu

 13. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Grīvas skola, Vircavas pagasts)

 14. Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu

 15. Par precizējumiem Jelgavas novada domes 2023.gada 27.septembra lēmumā “Par deleģēšanas līguma “Par Jelgavas novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas Datubāzes uzturēšanu un izmantošanu” slēgšanu ar SIA “Mērniecības datu Centrs”

 16. Par apstiprināto apkures tarifu piemērošanu 2023./2024.g.apkures sezonā

 17. Par Jelgavas novada izglītības iestāžu izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

 18. Par Jelgavas novada pašvaldības Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas komisijas nolikuma, sastāva un  noteikumu “Kārtība, kādā novērtē Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību” apstiprināšanu

 19. Par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu

 20. Par Jelgavas novada Labklājības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

 21. Par Jelgavas novada Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu

 22. Par Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Kalnciems’’ nolikuma apstiprināšanu

 23. Par Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Staļģene’’ nolikuma apstiprināšanu

 24. Par Jelgavas novada Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra  “LAIPA” nolikuma apstiprināšanu

 25. Par Jelgavas novada Sociālās aprūpes centra “Zemgale’’ nolikuma apstiprināšanu

 26. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Standarts, Kalnciema pag.)

 27. Par kustamās mantas- cirsmas nodošanu atsavināšanai izsolē (Mežskudras, Vilces pagasts)

 28. Par kustamās mantas- cirsmas nodošanu atsavināšanai izsolē (Pūteļu ūdenskrātuve, Zaļenieku pagasts)

 29. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Draudzības iela 12A-107, Kalnciema pag.)

 30. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Draudzības iela 11-1, Kalnciema pag.)

 31. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Parka iela 7-3, Svētes pag.)

 32. Par grozījumiem 2023.gada 30. augusta Jelgavas novada domes lēmumā (Nr.6, ) (pielikums protokolam Nr. 19/2023) “Par Jelgavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma nodošanu īpašumā bez atlīdzības (Ošu ceļš, Sesavas pag.)

 33. Par Ozolnieku novada domes 2020. gada 25.jūnija lēmuma Nr.36 “Par pamatlīdzekļu nodošanu SIA “Ozolnieku KSDU”” atcelšanu

 34. Par SIA “Zemgales veselības centrs” kapitāla daļu pārdošanu

 35. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Apses, Svētes pag.)