Apstiprināta ar Jelgavas novada domes 07.07.2021.lēmumu (protokols Nr.4; 5.§)

Komisijas priekšsēdētājs – Jelgavas novada domes priekšsēdētājs;


Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektors;


Komisijas locekļi:

  • Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos,
  • Jelgavas novada Pašvaldības policijas priekšnieks,
  • Centrālās administrācijas Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs,
  • Centrālās administrācijas Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas vadītājs,
  • Centrālās administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs.