Projekta Nr.: LL-00077

Ieviešanas laiks: 01.03.2024. – 28.02.2026.

Projekta mērķis: stiprināt pārrobežu pašvaldību ārkārtas reaģēšanas, ugunsdrošības un civilās aizsardzības spējas un sadarbību, lai novērstu ar klimata pārmaiņām saistītos riskus. Izmērāmie mērķi ietver kopīgus civilās aizsardzības pasākumus un infrastruktūras attīstību, samazinot dzīvībai un īpašumam nodarītā kaitējuma risku, kas dod labumu vietējām kopienām un plašākam iedzīvotāju lokam.

Foto

Projektu atbalstošā programma: Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam

Projekta finansējums: 673 755,26 EUR; ERAF finansējuma daļa 539 004,20 EUR, Jelgavas novada pašvaldības daļa 107 250,25 EUR (atbalsta intensitāte - 80% ERAF līdzfinansējums, 10% valsts budžeta dotācija, 10% Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums.

Vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions (LV)

Partnerība: Aizkraukles novada pašvaldība, Bauskas novada pašvaldība, Jelgavas novada pašvaldība (LV); Jonišķu rajona pašvaldības administrācija, Pakrojas rajona pašvaldības administrācija (LT).

Projekta aktivitātes:  kopīgi preventīvi pasākumi, civilās aizsardzības pasākumi un  apmācības ar katastrofu simulācijām. Projektā paredzētas pieredzes apmaiņas vizītes starp partneru pašvaldībām, semināri par klimata pārmaiņu riskiem, informatīvas kampaņas, kā arī jauna aprīkojuma un infrastruktūras nodrošināšana vēl vairāk stiprina partneru pašvaldību reaģēšanas spējas. Projektā partneri iegādāsies arī katastrofu novēršanas aprīkojumu, piemēram, ūdens sūkņus, laivas, dronus, novērošanas sistēmas un ūdens līmeņa mērīšanas stacijas. Projekta noslēgumā paredzēta konference, lai dalītos zināšanās un pieredzē, veicinot pielāgošanos klimata pārmaiņām un riska novēršanu pārrobežu reģionā.

Projekta nosaukums angļu valodā: Response and prevention of climate change risks and extreme weather events in the cross-border region of Latvia and Lithuania / Safe Response

Foto

Publicitāte:

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Jelgavas novada pašvaldība un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta koordinators:

Gatis Kasparinskis

Starptautisko projektu vadītājs
gatis.kasparinskis [at] jelgavasnovads.lv