Jelgavas novada dome 16.11.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr.4 (protokols Nr.43) "Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.-2033.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 36 "Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.-2033.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"  izdošanu".


Saistošie noteikumi Nr.36 stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, bet īstenojami saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantu. Teritorijas plānojums un saistošie noteikumi Nr.36 ir pieejami valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā –  www.geolatvija.lv
Sludinājums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis": www.vestnesis.
Uzmanību!!! Apstiprinātais Teritorijas plānojums un saistošie noteikumi Nr.36 šobrīd vēl nav īstenojami.


Jelgavas novada pašvaldība 2022.gada 6.jūnijā plkst. 17:00 organizēs teritorijas plānojuma pilnveidotās 5.0. redakcijas publisko apspriešanu. Sanāksme notiks klātienē pašvaldības zālē Pasta ielā 37, Jelgavā, un sanāksmes norisei varēs sekot līdzi arī tiešraidē pašvaldības Facebook kontā “Jelgavas novads”.

Vairāk informācijas sadaļā Sabiedrības līdzdalība.


Jelgavas novada dome 2021.gada 27.oktobrī pieņēma lēmumu (prot. Nr.23, 47.§) "Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 4.0 redakcijas un Vides pārskata nodošanu pilnveidošanai".

Atbilstoši šim lēmumam tiek veikta teritorijas plānojuma pilnveidošana un 5.0 redakcijas izstrāde.

Vairāk par pilnveidošanas nepieciešamību.


Jelgavas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās 4.0 redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2021.gada 29.jūlijā pl.17.00 Svētes pamatskolas iekšpagalmā, Skolas ielā 8, Svētē, Svētes pagastā.

Sanāksmei varēs sekot arī tiešraidē, piekļuves saite tiks publicēta vēlāk.

Publiskā apspriešana uzsākta 16.11.2020. un nav noslēgusies, jo nav notikusi publiskās apspriešanas sanāksme – atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.pantā noteiktajam, pašvaldību teritorijas plānojumu publiskās apspriešanas sanāksmes nedrīkst organizēt attālināti (tiešsaistē), bet klātienes sanāksme nebija iespējama epidemioloģiskās situācijas dēļ.

Publiskās apspriešanas beigu termiņš tiek noteikts 2021.gada 15.augusts.

Vairāk informācijas sadaļā Sabiedrības līdzdalība


Publicēts: 02.11.2020.

Jelgavas novada pašvaldība uzsāk Teritorijas plānojuma pilnveidotās 4.0 redakcijas publisko apspriešanu

Publiskajai apspriešanai nodotie teritorijas plānojuma materiāli:

 

Grafiskā daļa:

 

Publicēts: 07.05.2020.

Jelgavas novada dome 2020.gada 29.aprīlī pieņēma lēmumu (prot. Nr.9, 46.§​) "Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2020.gada 5.februāra lēmumā "Par 2019.gada 28.augusta saistošo noteikumu Nr.6 "Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.-2033.gadam Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" atcelšanu un Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.-2033.gadam 3.0 redakcijas nodošanu pilnveidošanai".

Atbilstoši šim lēmumam tiek veikta teritorijas plānojuma pilnveidošana un 4.0 redakcijas izstrāde.


Publicēts: 16.12.2019.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 2019.gada 11.decembrī izdevis rīkojumu Nr. 1-2/153 "Par Jelgavas novada domes 2019. gada 28. augusta saistošo noteikumu Nr. 6 "Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.-2033. gadam Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" darbības apturēšanu​" 


Publicēts: 29.06.2017.