Jelgavas novada pašvaldība organizē nomas objektu piedāvājumu atlasi nekustamā īpašuma/zemes vienības daļas nomai ugunsdzēsības ūdens apgādes vajadzībām pašvaldības ēkām Vircavas ciema teritorijā.

Piedāvājumu atlase tiek organizēta  saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”

Nomnieka nosaukums, adrese un kontaktpersona.

Nomnieks: Jelgavas novada pašvaldība.

Kontaktpersonas:

1. Par piedāvājumu iesniegšanas un atlases kārtību – Elita Andrasone, tālr. 27839292,     e-pasts: elita.andrasone@jelgavasnovads.lv

2. Par nomas objekta - nekustamā īpašuma/zemes vienības daļas tehniskajām prasībām – Zane Dimanta, mob.t. 27308848,  e-pasts: zane.dimanta@jelgavasnovads.lv

Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta.

Vircava, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā.

Nomas objekta izmantošanas mērķis.

Ugunsdzēsības ūdens apgādes nodrošināšana pašvaldības ēkām.

Paredzamā nomas līguma termiņš.

31.12.2024. ar  tiesībām, nepieciešamības gadījumā, pagarināt līguma termiņu.

Nepieciešamā zemes platība:

Nav noteikta

Nepieciešamās prasības:

  • Atklāta ūdens tilpne;
  • Izbūvēts laukums 12x12 m ar segumu, kas  nodrošina vismaz divu ugunsdzēsības automobiļu novietošanu. Laukuma seguma kvalitātei jābūt tādai, lai pa to varētu pārvietoties ugunsdzēsības tehnika;
  • Laukumā izbūvētas divas ūdens ņemšanas akas;
  • No atklātās ūdens tilpnes augšējās malas, ne tālāk kā metra attālumā, izbūvēta 0,8 m augsta aizsargbarjera.

Citas prasības, tai skaitā specifiskas prasības nekustamā īpašuma/zemes vienības daļas nomas uzsākšanas brīdī.

Maksimālais attālums no pašvaldības objektiem (ēkām) – 1 km.

Nomas objekta piedāvājuma iesniegšanas termiņš.

Piedāvājumi noformējami atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” prasībām.

 un 

Iznomāšanas pretendents piedāvājumu (pielikums – iesniegšanas, izvērtēšanas kārtība) iesniedz 20 (divdesmit) darba dienu laikā no nomas sludinājuma publicēšanas Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv, t.i. piedāvājums iesniedzams slēgtā aploksnē Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā ēkā Pasta iela 37, Jelgavā līdz 2023.gada 27.martam plkst.17.00 vai atsūtot pa pastu uz adresi: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (pasta zīmoga datums). Uz aploksnes jānorāda adresāts, Iznomāšanas pretendenta nosaukums un kontaktinformācija, atsauce uz nomas sludinājumu.