Jelgavas novada pašvaldība organizē nomas objektu piedāvājumu atlasi telpu nomai Ozolnieku Mūzikas skolai licencēto un akreditēto Izglītības programmu mācību plānā paredzētā mācību procesa nodrošināšanai.

Piedāvājumu atlase tiek organizēta  saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”

Nomnieka nosaukums, adrese.

Jelgavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, e-pasts: dome@jelgavasnovads.lv

Kontaktpersonas:

1. Par piedāvājumu iesniegšanas un atlases kārtību – Elita Andrasone, tālr. 27839292,     e-pasts: elita.andrasone@jelgavasnovads.lv

2. Par nomas telpu tehniskajām prasībām – Matīss Kellerts, mob.t. 26987812,  e-pasts: matiss.kellerts@jelgavasnovads.lv

Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta.

1 km rādiusā no Ozolnieku Mūzikas skolas Rīgas iela 23, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā.

Nomas objekta izmantošanas mērķis.

Jelgavas novada pašvaldības Ozolnieku Mūzikas skolas mācību procesa nodrošināšana.

Paredzamā nomas līguma termiņš.

31.12.2027. ar  tiesībām, nepieciešamības gadījumā, pagarināt līguma termiņu.

Nepieciešamā platība.

Nepieciešamās telpas:

 1. Četras mācību telpas ar  18 – 25 m2 platību.
 2. Divas lielākas mācību telpas ar 40 – 60 m2 platību.
 3. Papildus nepieciešama garderobe, labierīcības un telpa skolotājiem.

Nepieciešamais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un ēkas tehniskais stāvoklis.

Telpu faktiskās lietošanas uzsākšanas brīdī telpām jābūt normālā stāvoklī, kas neprasa veikt ieguldījumus to tehniskā stāvokļa uzlabošanai (bez sienu, griestu, grīdas u.c. defektiem).

Minimālās prasības:

1) Elektrības pieslēgums;

2) Siltumapgādes tīkls;

3) Telekomunikāciju pieslēgums;

4) Informāciju tehnoloģiju pieslēgums;

4) Ūdensapgāde, kanalizācija.

 

Citas prasības, tai skaitā specifiskas prasības telpu nomas uzsākšanas brīdī.

 1. Atbilstošs apgaismojums un mikroklimats, tai skaitā gaisa temperatūra telpās atbilstoši normatīvo aktu regulējumam izglītības iestādēs;
 2. Vēdināmas telpas (ar piespiedu ventilācijas iespējām);
 3.  Visām mācību telpām vēlama skaņas izolācija;
 4. Signalizācija;
 5. Ugunsdrošības prasības atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 6. Iespēja ierīkot dežuranta vietu (audzēkņu drošībai) vai videonovērošanu;
 7. Visām telpām jāatrodas vienā ēkā (vēlams vienā stāvā);
 8. Ēkas energoefektivitātes rādītāji atbilstoši Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajam.

Nomas objekta piedāvājuma iesniegšanas termiņš.

Piedāvājumi noformējami atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” prasībām.

Iznomāšanas pretendents piedāvājumu (pielikums – iesniegšanas, izvērtēšanas kārtība) iesniedz 20 (divdesmit) darba dienu laikā no nomas sludinājuma publicēšanas Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv, t.i. piedāvājums iesniedzams slēgtā aploksnē Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā ēkā Pasta iela 37, Jelgavā līdz 2023.gada 25. augustam plkst.17.00 vai atsūtot pa pastu uz adresi: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (pasta zīmoga datums). Uz aploksnes jānorāda adresāts, Iznomāšanas pretendenta nosaukums un kontaktinformācija, atsauce uz nomas sludinājumu.