Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
3
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Topogrāfiskā uzmērīšana ir nepieciešama visām fiziskām un juridiskajām personām, kas pašvaldības teritorijā veic:
- Inženierkomunikāciju, būvju un ceļu inženierbūvju būvniecību,
- Topogrāfiskos, ģeodēziskos un kadastrālos uzmērīšanas darbus;
- Detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu izstrādi.
Vietējās pašvaldības datubāzes turētājs pieņem, pārbauda un uzkrāj topogrāfiskos datus novada vienotajā datubāzē.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:

  • Iesniegums;
  • Topogrāfiskais plāns vai izpildmērījuma plāns vektordatu formā Bentley Systems datorizētās projektēšanas (DGN) datņu formātā vai Autodesk datorizētās projektēšanas (DWG) datņu formātā.

 2. Pakalpojuma apmaksas kārtība
  Saskaņā ar Jelgavas novada domes 2013.gada 25. septembra saistošajiem noteikumiem nr. 19 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2010. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par būvvaldes sniedzamo maksas pakalpojumu cenrādi par Inženiertopogrāfiskās digitālās kartes M 1:500 uzturēšanu un izmantošanu”, jāveic maksājums:
  Skatīt šeit:
  http://www.jelgavasnovads.lv/userfiles/file/saist_n_9_buvvalde_ar_groz_…

  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi ir jāpārskaita uz Jelgavas novada pašvaldības kontu pēc rēķina saņemšanas.
  Jelgavas novada pašvaldības bankas rekvizīti:
  Nosaukums: Jelgavas novada pašvaldība
  Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV- 3001
  Reģ. Nr.: 90009118031
  Norēķinu konts: AS SWEDBANK
  Konta Nr.: LV07HABA0551025900443

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.