Statuss:
Īstenošanā
logo

Projekta nr. 2022-1-LV01-KA120-SCH-000111204

Īstenošanas laiks: 01.06.2023. – 31.08.2027.

Projekta mērķis: Ozolnieku vidusskolas skolēnu un pedagogu labās prakses apgūšana, sevis pilnveidošana, un izglītības kvalitātes paaugstināšana, iesaistoties starptautiskā pieredzes apmaiņā un sadarbībā

Projekta īstenotājs: Ozolnieku vidusskola

Projekta uzdevumi:

  1. Pedagogiem ir izpratne par iekļaujošās izglītības nozīmi un viņi izmanto daudzveidīgus paņēmienus, lai individualizētu, diferencētu un personalizētu mācību darbu katram skolēnam
  2. Skolēni demonstrē savu izpratni par kultūras daudzveidību, spēj pieņemt atšķirīgo, prot sadarboties veidojot projektus.
  3. Pedagogi mērķtiecīgi izmanto daudzveidīgus digitālos rīkus mācību procesā un māca tos lietot skolēniem.
  4. Skolēni izprot vides problēmas, saskata pilnveides iespējas un atbildīgi rīkojas.
  5. Skolēni apzinās savus talantus un spējas, attīsta līderības prasmes un sekmē savu personības izaugsmi.
  6. Skolotāji ir pilnveidojuši savas svešvalodu zināšanas un izmanto tās mācību procesā.

Publicitāte:

Projekta koordinatore:

Lelde Šantare

Izglītības projektu vadītāja
lelde.santare [at] jelgavasnovads.lv

Projekta kontaktpersona Ozolnieku vidusskolā: Kitija Valeiņa, skolotāja