Mēnešalga:
530 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Aizupes skola, Tušķi, Līvbērzes pag., Jelgavas nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Aizupes pamatskola aicina darbā SPECIĀLO PEDAGOGU.

Prasības pretendentam:
•    atbilstība Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām (Ministru kabineta noteikumi Nr.569);
•    saskarsmes un komunikācijas prasmes, psiholoģiskā noturība;
•    laba psiholoģiska sagatavotība un spēja pielāgoties dažādo mērķauditoriju specifiskajām vajadzībām;
•    mācību un audzināšanas darba satura un mācību priekšmeta metodikas pārzināšana;
•    prasme atpazīt, novērot, pētīt audzēkņu attīstības traucējumu pedagoģiski psiholoģiskās izpausmes;
•    izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām;
•    prasme sekmēt sociālo un pedagoģisko integrāciju, prasme izmantot alternatīvas komunikācijas līdzekļus;
•    Spēja reaģēt uz izglītojamo vajadzībām un motivēt izglītojamos darbam
Amata pienākumi:
•    īstenot izglītības programmu konkrētajā mācību priekšmetā atbilstoši Valsts
izglītības standartam un atbilstoši katra izglītojamā veselības stāvoklim un attīstības līmenim, palīdzot, saskaņojot un sadarbojoties ar mācību priekšmeta pedagogiem
•    veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un sava darba pašanalīzi;
•    sadarboties ar izglītojamā vecākiem;
•    plānot savu darbu, kārtot dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes noteiktajām prasībām, piedalīties izglītības iestādes darbā.
•    rūpēties par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu u.c. pienākumi saskaņā ar amata aprakstu.

Mēs piedāvājam:
•    Apdrošināšanu pēc pārbaudes laika
•    Atbalstošu kolektīvu
•    Iespēju realizēt savas idejas
 
Pieteikšanās termiņš un dokumentu iesniegšanas kārtība:
Amata pretendentiem dokumentus (CV, motivācijas vēstuli) lūdzam sūtīt uz e-pastu: aizupespsk@jelgavasnovads.lv ar norādi “Speciālais pedagogs”.
Tālrunis uzziņām: 28303208
Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu ( Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 ) informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.

Pretendentiem jāpiesakās līdz