Jelgavas novada pašvaldība organizē nomas objektu piedāvājumu atlasi nekustamā īpašuma/telpu nomai kultūras dzīves organizēšanai un bibliotēkas darbības nodrošināšanai Platones pagasta Lielvircavā.

Piedāvājumu atlases rezultāti - protokols 

Piedāvājumu atlase tiek organizēta  saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem

Nomnieka nosaukums, adrese un kontaktpersona.

Nomnieks: Jelgavas novada pašvaldība.

Kontaktpersonas:

1. Par piedāvājumu iesniegšanas un atlases kārtību – Elita Andrasone, tālr. 27839292,     e-pasts: elita.andrasone@jelgavasnovads.lv

2. Par nomas telpu tehniskajām prasībām – Anita Liekna, mob.t. 29275229,  e-pasts: anita.liekna@jelgavasnovads.lv

Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta.

Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas novadā.

Nomas objekta izmantošanas mērķis.

Kultūras dzīves organizēšana un bibliotēkas darbības nodrošināšana.

Paredzamā nomas līguma termiņš.

31.12.2027. ar  tiesībām, nepieciešamības gadījumā, pagarināt līguma termiņu

Nepieciešamā platība.

Nepieciešamā telpu kopējā platība ne mazāk kā 900 m2, t.i.:

 1. Aktu zāle ar skatuvi, ne mazāka par 250 m2
 2. Telpas bibliotēkai ar kopējo platību ne mazāk kā 60 m2
 3. Atsevišķas telpas, kuras var pielāgot dažādiem lietošanas mērķiem (kabineti, palīgtelpas, garderobes, ģērbtuves, noliktavas u.c.)
 4. Sanitārie mezgli, ne mazāk kā viens uz 250 m2
 5. Rezerves izeja.

Nepieciešamais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un ēkas tehniskais stāvoklis.

Nekustamajam īpašumam (ēkai un zemei) jābūt reģistrētam zemesgrāmatā kā vienotam nekustamajam īpašumam un paredzētam izmantošanai sludinājumā norādītajiem mērķiem. Telpu faktiskās lietošanas uzsākšanas brīdī ēkas (telpu) tehniskajam stāvoklim jābūt atbilstošam tūlītējai izmantošanai bez kapitālā remonta nepieciešamības nomas līguma darbības laikā, telpām jābūt lietošanas kārtībā, labā tehniskā un vizuālā stāvoklī bez nepieciešamības veikt papildu remontdarbus.

Minimālās prasības:

1) Elektrības pieslēgums

2) Centrālās apkures sistēma

3) Telekomunikāciju pieslēgums

4) Ūdens un kanalizācijas pieslēgums u.c.

Citas prasības, tai skaitā specifiskas prasības telpu nomas uzsākšanas brīdī.

 1. Ugunsdrošības un apsardzes trauksmes signalizācija
 2. Atbilstošs apgaismojums un mikroklimats, tai skaitā gaisa temperatūra telpās atbilstoši normatīvo aktu regulējumam
 3. Vēdināmas telpas
 4. Komunikāciju pieejamība
 5. Labs telpu vizuālais stāvoklis (bez sienu, griestu, grīdas u.c. defektiem)

energoefektivitātes rādītāji atbilstoši Ēku energoefektivitātes likuma 4.pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām

Apkārtējā vide un infrastruktūra

 1. Āra apgaismojums pie ieejas
 2. Autostāvvieta
 3. Labiekārtota un apzaļumota teritorija

Sabiedriskā transporta pieejamība blakus nomas objektam (ne tālāk kā 300 m no nomas objekta)

Nomas objekta piedāvājuma iesniegšanas termiņš.

Piedāvājumi noformējami atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” prasībām.

 

 un 

 

Iznomāšanas pretendents piedāvājumu (pielikums – iesniegšanas, izvērtēšanas kārtība) iesniedz 20 (divdesmit) darba dienu laikā no nomas sludinājuma publicēšanas Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv, t.i. līdz 2022.gada 16.decembrim.

Piedāvājums iesniedzams slēgtā aploksnē Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā ēkā Pasta iela 37, Jelgavā līdz 2022.gada 16.decembrim plkst.17.00 vai atsūtot pa pastu uz adresi: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (pasta zīmoga datums). Uz aploksnes jānorāda adresāts, Iznomāšanas pretendenta nosaukums un kontaktinformācija, atsauce uz nomas sludinājumu.