Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) nodrošināšanai ir atbalsts ģimenei (personai), kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu un kuras pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi ir mazāki par Ministru kabineta noteikumos noteikto. GMI pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp Ministru kabineta noteikto GMI līmeni (53 euro) katram ģimenes loceklim un trūcīgas ģimenes (personas) kopējiem ienākumiem.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:
  Klients vēršas ar iesniegumu pie sociālā darbinieka Jelgavas novada sociālā dienesta sociālā darbinieka pieņemšanas punktā pēc savas dzīvesvietas.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  2. Klients iesniedz iesniegumu, aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, kurā tiek norādīta sekojoša informācija un pievienoti dokumenti:

  • izziņa par ienākumiem pēdējo trīs mēnešu laikā (algots darbs, stipendijas, kompensācijas, ienākumi no īpašuma pārdošanas, saimnieciskās darbības, gadījuma darbiem);
  • skolniekiem, studentiem - izziņa no mācību iestādes;
  • Citi pabalsta kārtošanai nepieciešamie dokumenti, piemēram, konta izdruka.
  3. Sociālais darbinieks reģistrē iesniegumu un sastāda vienošanos par līdzdarbību;
  4. Sociālais darbinieks izskata pabalsta pieprasītāja iesniegtos dokumentus un sastāda lēmuma projektu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, ja pabalsta pieprasītāja mājsaimniecības situācija nav atbilstoša kādam no noteikumos noteiktajiem pabalsta piešķiršanas nosacījumiem un nosūta to Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītājai izskatīšanai;
  5. Sociālais darbinieks sastāda vienošanos par līdzdarbību pabalsta saņemšanai;
  6. Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītāja izskata dokumentus un lēmuma projektu nodot apstiprināšanai Jelgavas novada sociālā dienesta vadītājai;
  7. Sociālais darbinieks saņem lēmumu un informē par to pabalsta pieprasītāju;
  8. Pēc lēmuma saņemšanas un vienošanās par līdzdarbību izpildes, klients var saņemt pabalstu;
  9. Sociālais darbinieks periodiski veic personas (ģimenes) apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā.

Saņemt pakalpojumu