Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
2
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Topogrāfiskā informācija ietver gan topogrāfiskos uzmērījumus, gan izpildmērījumus. Vietējās pašvaldības datubāzes turētājs pēc mērnieka vai komersanta pieprasījuma izsniedz tā rīcībā esošo topogrāfisko informāciju topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām par mērnieka vai komersanta pieprasīto teritoriju. Topogrāfisko informāciju var pieprasīt ne tikai mērnieks, bet arī jebkurš interesents.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:

  Iesniegums, kuram jāpievieno grafisko pielikumu (shēmu), kurā precizēta teritorija, par kuru nepieciešama augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija.

 2. Pakalpojuma apmaksas kārtība
  Saskaņā ar Jelgavas novada domes 2013.gada 25. septembra saistošajiem noteikumiem nr. 19 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2010. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par būvvaldes sniedzamo maksas pakalpojumu cenrādi par Inženiertopogrāfiskās digitālās kartes M 1:500 uzturēšanu un izmantošanu”, jāveic maksājumi:
  Skatīt šeit:
  http://www.jelgavasnovads.lv/userfiles/file/saist_n_9_buvvalde_ar_groz_…

  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi ir jāpārskaita uz Jelgavas novada pašvaldības kontu pēc rēķina saņemšanas.
  Jelgavas novada pašvaldības bankas rekvizīti:
  Nosaukums: Jelgavas novada pašvaldība
  Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV- 3001
  Reģ. Nr.: 90009118031
  Norēķinu konts: AS SWEDBANK
  Konta Nr.: LV07HABA0551025900443

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu