Projekti
Izstrādāta Vilces muižas kungu mājas vēsturiskā gleznojuma restaurācijas koncepcija

Vilces muižas kungu māja ir Jelgavas novada pašvaldības īpašums un atrodas Vilces pagasta, Skolas ielā 6, ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar valsts aizsardzības Nr.5281, daļa no valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Vilces muižas apbūve” (valsts aizsardzības Nr. 5280). 

Pašreizējais muižas ansamblis veidojies 18. gs. 2. pusē fon Mēdemu dzimtas laikā. Kungu māja celta 18.gs. trešajā ceturksnī uz ko norāda saglabājies barokālais ēkas akmens portāls ar cilni “Ģērbonis”(māksla-valsts aizsardzības Nr.3448), kur starp volūtām atrodas fon Mēdemu un fon Keizerlingu dzimtas alianses ģerboņi). Lielākā kungu mājas pārbūve notika 19. gs. 40. gados, kad izbūvēts otrais stāvs un trīs stūru frontons. 1921. gadā muiža nodota Vilces pagasta skolas vajadzībām. Vilces muiža -skola cauri gadu desmitiem saglabājusi savu kultūras centra nozīmi. Šobrīd muižas pilī atrodas Vilces pagasta pārvalde, skola, Jelgavas novada pašvaldības tūrisma informācijas punkts un keramikas darbnīca. Lai veicinātu Jelgavas novada Vilces muižas attīstību un popularizēšanu, iespēju robežās tiek veikti izpētes, restaurācijas un atjaunošanas darbi kultūras mantojuma vērtību saglabāšanai.

Kopš 2019. gada kungu mājas telpā Nr. 14 tika veikti sienu un griestu vēsturiskā gleznojuma atsegšanas darbi. Noslēdzot telpas sienu un griestu vēsturiskā gleznojuma konservāciju, Nacionālās kultūras mantojuma pārvalde savā darbu atzinuma slēdzienā rekomendē turpināt telpas Nr.14 krāsojuma restaurāciju. Savukārt Valsts kultūrkapitāla fonda(VKKF) projektu izvērtēšanas ekspertu komisija restauratoriem rekomendēja, pirms gleznojumu restaurācijas izstrādāt restaurācijas darbu koncepciju.

Lai nākotnē kvalitatīvi veiktu vēsturiskā gleznojuma restaurāciju un eksponētu muižā atklātos gleznojumus VKKF 2. kultūras projektu konkursa Kultūras mantojuma nozares projekta “Vilces muižas kungu mājas vēsturiskā gleznojuma restaurācijas koncepcijas izstrāde” ietvaros ir izstrādāta telpas Nr.14 restaurācijas koncepcija (sk. vizualizācijas foto). Koncepcijas izstrādi veica SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” projektu grupas arhitekti: Liesma Markova, Marina Mihailova un Karlis Rozenštrauhs.

Projekta Nr. 2022-2-KMA053 “Vilces muižas kungu mājas vēsturiskā gleznojuma restaurācijas koncepcijas izstrāde” kopējās izmaksas sastādīja 1944,47 EUR, Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums ir 1200 EUR, Jelgavas novada pašvaldības finansējums 744,47 EUR.