Projekti

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas  projekts "Personu ar speciālām vajadzībām iekļaušana darba tirgū" (New Skills) norit kopš  2018.gada februāra. Jau no projekta ieviešanas sākuma visi trīs sadarbības partneri - Jelgavas novada pašvaldība,  Anīkšču mākslas inkubators  un  Paņevežas biznesa konsultāciju centrs kopīgi  desmit. 

Kopumā ir apmācīti 40 mentori, kas palīdzēs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām caur noteiktām prasmēm un darbībām iegūt vispusīgāku skatījumu uz iespējām, likt tās lietā un attīstīt, cenšoties stiprināt šo cilvēku motivāciju un veicināt aktīvu rīcību. Jelgavas novadā un Anīkščos sagatavoti katrā 15 mentori, bet Panevēžā - desmit.

Projekts piedāvā risinājumu problēmai, kas saistīta ar personu ar īpašām vajadzībām integrāciju darba tirgū, uzlabojot šīs mērķa grupas sociālo integrāciju un padarot pieejamākas apmācības, kas sniegs jaunas profesionālās prasmes. Projekts vērsts uz 44 tūkstošiem personu no 16 gadu vecuma ar fiziska un garīga rakstura traucējumiem, kas dzīvo Zemgales un Panevēžas – Utenas pierobežas reģionā. Projektā tiks izstrādāta un īstenota individuāli pielāgojama apmācību sistēma jaunu profesionālo prasmju apgūšanai mentora vadībā. Katrs mentors būs profesionālis savā jomā, sagatavots darbam ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai apmācītu tos savā profesijā sagatavojot integrācijai darba tirgū.

Projekta ietvaros tiks izstrādāta, pārbaudīta un ieviesta metodoloģija individuāli pielāgojamai apmācību sistēmai un apmācīti 40 mentori, kuri sagatavos 80 personas ar īpašām vajadzībām profesijās mākslas un amatniecības jomās, vai arī darbam uzņēmumos. Apmācības tiks organizētas izmantojot infrastruktūru, kas apmācību vajadzībām tiks speciāli pielāgotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 6 partneru teritorijas vietās. 2 gadu gaitā projektu īstenos 3 partneri, pārstāvot dažādas jomas, kas tieši saistītas ar darba tirgu reģionā – mākslas inkubators Anīkščos, biznesa apmācību centrs Panevēžā un Jelgavas rajona pašvaldība.

Projekta vēsture:

Darba grupas tikšanās
Projekta partneru un ekspertu grupas tikšanās Lietuvā, Anīšķos
Apmācības palīgiem/ mentoriem 1.grupai Paņevežos, Biznesa konsultāciju centrā
Jauns aprīkojums aktivitāšu centros
Projekta darba grupas un vadības grupas tikšanās
Paņevežos, Biznesa konsultāciju centrā apmācības palīgiem/ mentoriem
Jelgavas novadā ekspertu grupas un projekta darba grupas sanāksme
Aktivitāšu centros pirms darbinieku apmācībām izmēģina jauno aprīkojumu
Tiek organizētas nodarbības praktisko iemaņu apgūšanā cilvēkiem ar invaliditāti
Projekta darba grupas tikšanās Paņevežos
Anīkšķos notika projekta “Personu ar īpašajām vajadzībām iekļaušana darba tirgū” noslēguma konference
Rokasgrāmatas padomdevējiem/ mentoriem izstrādāšana
Pēdējā darba semināra tikšanās
logo