Statuss:
Īstenošanā
 • Projekta Nr.: EEZ/2022/2/18
 • Ieviešanas laiks: 01.10.2022.-30.06.2023.
 • Projekta mērķis: Projekta mērķis ir uzlabot piekļuvi profesionālajai laikmetīgajai mākslai un kultūrai bērniem un jauniešiem Jelgavas novada pašvaldībā, kā arī veicināt un palielināt viņu iesaistīšanos jaunu mākslas, kultūras norišu radīšanā. Mērķis tiks sasniegts, īstenojot mākslas darbnīcas un  meistarklases dažādu žanru profesionālo mākslinieku vadībā un pilnveidojot novada kultūras profesionāļu (vispārizglītojošo, profesionālās ievirzes skolu pedagogu, kultūras un jaunatnes darbinieku) spējas ar Latvijas un Norvēģijas dažādu jomu (māksla, psiholoģija, pedagoģija) ekspertu iesaisti.
attels

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 130 189,00 EUR, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalsta summa 100%, no tās:

 • Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums 85% jeb 110 660,65 EUR;
 • valsts budžeta līdzfinansējums 15% jeb 19 528,35 EUR

Projekta vadošais partneris: Jelgavas novada pašvaldība

Projekta partneri: Starpnozaru mākslas grupa SERDE (Latvija), biedrība Fargefabrikken (Norvēģija)

Zemgale, ar Jelgavas novadu tās viducī, bieži tautas valodā tiek saukta par maizes klēti, tā godinot Zemgales plašos labības laukus, kas daudzviet stiepjas līdz pat pašam apvārsnim. Projekta iecere ir simboliski pārnest augtspēju no plašajiem labības laukiem uz skolu jaunatni, tāpat kā dīgtspēju labības graudā, saskatot jauniešos dīgtspēju kultūraugsnē. Šī projekta ietvaros, papildinot skolu programmas un kultūras centru piedāvājumu, ienesot jaunu kultūras produktu un pakalpojumu klāstu, tiks paplašināta bērnu un jauniešu kultūrizglītības un mūsdienu mākslas izpratnes robežas.

Projekta ieviešanas laikā radošajās darbnīcās projekta partnera – biedrības SERDE – vadībā tiks izveidoti pieci jauni mūsdienu profesionālās kultūras produkti:

 • Literārs izdevums - brošūra, kas izveidota izglītojošās ekspedīcijas “Maizes stāsts” ietvaros;
 • Izrāde, kas izveidota Kopienas teātrī;
 • Animācijas filma, kuras pamatā ir mākslinieku, bērnu un jauniešu kopīgi veidots scenārijs, animācijas darbnīca;
 • Keramikas darbnīcā radīti mākslas darbi;
 • Rotaļlietas, kas radītas Rotaļlietu dizaina darbnīcā.

Visi iepriekšminētie produkti tiks veidoti profesionālu mākslinieku vadībā, tieši un nepastarpināti iesaistot mērķa grupu – bērnus un jauniešus no 12 līdz 18 gadiem.

Sestais profesionālās kultūras produkts ir vietā balstītas dejas un skaņas meistarklases jauniešiem. Vietas (site-specific) jēdziens bieži tiek izmantots lai paskaidrotu deju, kas notiek ārpus parastas vai vispārpieņemtas skatuves mākslas telpas. Konkrētā vide ir dejas izrādes, performances, instalācijas izteiksmes avots, balsts vai viena no tām. Skaņas meistarklašu koncepcijā ietilpst skaņu instrumentu, perkusiju instrumentu, dažādu tradicionālo latviešu un citu nāciju tautas mūzikas instrumentu sajaukums: arfa, stabule, mandolīna, kā arī dažāda veida elektronika: balss vadības ierīces un aprīkojums, ko izmanto ritma radīšanai. Darbnīcā jaunieši apgūs interesējošo instrumentu atskaņošanas pamatus un kopīgi radīs mūzikas iekārtojumu.

Iepriekš aprakstītie kultūras produkti tiks integrēti septītajā - galvenajā profesionālās laikmetīgās kultūras produktā – noslēguma radošajā performancē, ko izstrādās un organizēs, izmantojot unikālu pieeju – scenāriju kopīgi izstrādās iesaistītie mākslinieki, bērni un jaunieši, kā arī profesionāļi (skolotāji, kultūras un jaunatnes darbinieki). Produkts tiks prezentēts auditorijai 2023. gada maijā.

Astotais profesionālās laikmetīgās kultūras produkts – kopīgas radošās domāšanas darbnīcas ar bērnu jauniešu un profesionāļu piedalīšanos. Semināru laikā dalībnieki dalīsies ar procesa pieredzi, sniegs atgriezenisko redzējumu par sajūtām, izpratni un pieredzi.

Projekts tiek ieviests Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada perioda programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projektu iesniegumu atklāts konkursa „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” ietvaros.

The goal of the project is to improve access to professional contemporary art and culture for children and youngsters in Jelgava Local Municipality (JNP), to promote and increase their involvement in creation of new art and cultural products.

The objective will be achieved through development and provision of art workshops, master classes, led by professional artists of different genres, and provision of capacity building measures for culture related teachers at general and professional orientation schools, culture and youth workers of JNP, led by Latvia’s and Norwegian experts of different fields: arts, psychology, pedagogy. 8 new professional cultural products, created within the workshops and master classes, will be integrated into the main cultural product - Final Creative Performance, and it will be done with strong involvement of artists and target groups, including children and youngsters.

 • Project No.: EEZ/2022/2/18
 • Implementation period: 01.10.2022.-30.06.2023

The goal of the project is to improve access to professional contemporary art and culture for children and youngsters in Jelgava Local Municipality, to promote and increase their involvement in creation of new art and cultural products. The objective will be achieved through development and provision of art workshops, master classes, led by professional artists of different genres, and provision of capacity building measures for culture related teachers at general and professional orientation schools, culture and youth workers of JNP, led by Latvia’s and Norwegian experts of different fields: arts, psychology, pedagogy.

Lead partner: Jelgava Local Municipality

Project partners: interdisciplinary art group SERDE (Latvia), association Fargefabrikken (Norway)

Total eligible costs of the project: 130 189,00 EUR, 100% supported by European Economic Area Financial Mechanism Programme for 2014 – 2021 “Local Development, Poverty Reduction and Culture Cooperation”, including:

 • EEA grant finances 85% or 110 660,65 EUR;
 • State budget finances 15% or 19 528,35 EUR

Five new contemporary professional cultural products will be created within the workshops organized by association SERDE:

 • Brochure created within the educational expedition “Bread Story”.
 • Play created within the Community Theatre.
 • Animation film, based on their own jointly created script, within the Animation workshop.
 • Art works created within the Pottery workshop.
 • Toys, created within the Toys Design workshop.

All above mentioned products will be created in leadership of professional artists and strong involvement of the direct target group – 12-18 years old children and youngsters.

The 6th new professional culture product is dance-specific and sound-specific master classes for youngsters. The concept of site-specific dance is often used in terms of temporary dance, which takes place outside a conventional or generally accepted stage art room. The environment is the source, support or one of the features of a dance show, performance, installation expression. It's a time room, with all your vibrations from which you can't alienate the idea of performance. The concept of sound-specific master classes involves mix of sound tools, percussion tools, different traditional Latvian and other nations' folk music instruments: harp, pipe, mandolin, as well as a variety of electronics: voice control devices and equipment used for creating of rhythm. In the workshop, youngsters will learn the basics of playing instruments of interest and will jointly create a music arrangement.

Above-described culture products will be integrated into the 7th - the main professional culture product Final Creative Performance, which will be developed and organised by taking unique approach – the scenario will be elaborated jointly by the involved artists, children and youngsters, and professionals (teachers, culture and youth workers). The product will be presented for the large audience in May 2023. 

The 8th professional culture product is Joint creative thinking workshops with participation of children youngsters and professionals. During the workshops participants will share the experience of the process, provide reflections on feelings, awareness and experience.

Together with the project partner from a donor country Fargefabrikken from Norway it is planned to organize trainings for culture and education sphere workers, as well as youth centre representatives, and to elaborate methodology for work with children and youth in the field of contemporary art.

Project is implemented under project grant “Support for the Creation of Professional Art And Cultural Products for Children and Youth” of the European Economic Area Financial Mechanism Programme for 2014 – 2021 “Local Development, Poverty Reduction and Cultural Cooperation”.

www.eeagrants.org

Publicitāte / Publicity: 

 

Projekta vadītāja:

Anita Škutāne

Vadītājas vietniece
anita.skutane [at] jelgavasnovads.lv